Inspraak, ja mits...

Bewonerswerkgroep

Eerst maar het góéde voorbeeld: op de informatieavond van 8 november 2018 kondigde Rijksvastgoedbedrijf een Bewonerswerkgroep aan, en verzocht daarbij Gouda Noord zoals het Hoort en Bewonersplatform Gouda Noord (niet te verwarren met de hieronder vermelde gelijknamige voorganger) zitting te nemen in dit maximaal 15-koppige gremium. Altijd bereid tot overleg, namen wij de uitnodiging graag aan. Rijksvastgoedbedrijf had namelijk vanaf het begin de wijk betrokken bij de verkoopplannen, die immers een jaar vroeger kwamen dan iedereen verwacht had gezien het tijdelijke gebruik door school de Goudse Waarden vanwege hun verbouwing. Op 30 oktober had Rijksvastgoedbedrijf ons al per mail op de hoogte gesteld van de vooraankondiging die zij in de markt hadden uitgezet.Stichting Bewonersplatform Gouda Noord
De PWA-projectleiding, die door het College is ingeroepen om de vestiging van een AZC in goede banen te leiden, heeft een Bewonersplatform opgericht (voorganger van de huidige Stichting Bewonersplatform Gouda Noord). Hierbij mocht de capaciteit van 500 en de duur van  tien jaar niet ter discussie staan, en de locatie evenmin. Voorshands worden dus gespreksresultaten afgedwongen, en anders is er geen gesprek. Men mag bij wijze van spreken best een extra zebrapad bedingen, waar die momenteel nog niet nodig is. Ten tijde van de ´megamoskeediscussie´ is een vergelijkbare aanpak geprobeerd, die toen echter niet van de grond kwam, zie onder.
 

Het Bewonersplatform heeft zeven topprioriteiten geformuleerd ("Harde eisen"), zoals het bijwonen van de ¨onderhandelingen¨ tussen College en COA. Van onderhandelingen zal niet echt sprake geweest zijn aangezien het COA de toezegging van medewerking al sinds 20 juli 2015 op zak heeft. Dit heeft het Bewonersplatform niet kunnen checken, want de topprioriteit werd genegeerd, en men maakte zich er ook niet sterk voor. Twee andere topprioriteiten waar het Bewonersplatform een verschil mee hadden kunnen maken, zijn er ook niet doorgekomen. De gefaseerde opbouw ("bijvoorbeeld vanaf 150") heeft de vorm van doorgroeien naar de max van 500 in 366 dagen, met de mogelijkheid van tussentijdse tempoversnellingen als de burgemeester dat toelaat. De topprioriteit van het sluiten na tien jaar is eveneens genegeerd: de Bestuursovereenkomst loopt tien jaar en is weliswaar niet te verlengen, maar de mogelijkheid van een nieuwe Bestuursovereenkomst is als optie opengehouden. Andere "harde eisen" betreffen zaken die sowieso in bestuursovereenkomsten terecht komen, zoals Veiligheid, Gezondheid, Communicatie, enzovoort. Het is dus een magere oogst, van niet meer dan een verkleind aantal in de eerste kwartalen hetgeen voor de toekomst van de wijk geen enkel verschil maakt (er werd later zelfs toegegeven dat een kleinere start de mogelijkheid van probleemmonitoring voor de definitieve situatie vermindert). Maar hiermee gaven de enkelingen die als wijkvertegenwoordiging op het paard gezet waren aan het College de legitimiteit om de driemaal aangekondigde terugpakactie door te drukken ten koste van de huisvestingsplicht van de school, die opgeschort werd. Enkele maanden na ondertekening van de Bestuursovereenkomst, die in een College-gezinde krant werd beschreven met termen als "zware onderhandelingen", bleek dat het COA niet zozeer behoefte heeft aan AZC's die immers voor een derde leeg staan, maar aan huisvesting van statushouders (die eenderde van de bedden bezet houden). Het schrappen van de zorgwoningen op de kazerne brengt de oplossing hiervoor verder uit beeld, aangezien doorstroming op de huurdersmarkt zo verder stagneert.
In zijn weblog meldt Theo Krins, fractievoorzitter van de Christen Unie die in september 2015 direct de politieke arena afsloot door zijn vier zetels aan de kant van het College te scharen, in juli 2016 dat het COA inmiddels 300 als ondergrens hanteert. Dit blijkt uit Raadsstukken uit Woerden van kort voor de ondertekening van het Bestuursakkoord tussen Gouda en het COA inderdaaad te kloppen. Het gemeentelijk Bewonersplatform was echter al akkoord met 500, omdat ze anders niet mee mochten praten. Belangrijkste wapenfeit van het gemeentelijk Bewonersplatform lijkt dus te zijn dat ze in het rapport van de Ombudsman (zie button Ombudsman) een zwaarder gewicht krijgen dan de werkelijke wijkvertegenwoordiging. Ondertussen was er bij het gemeentelijk Bewonersplatform Gouda Noord in de zomer van 2016 niemand actief om het bejubelde resultaat te verdedigen, en blijft het bij een inspreekbeurt in de Raad met een metafoor over bruggenbouw en dezelfde avond een inspreekbeurt in de Raad met de oproep dat papier geduldig is en de afspraken wel nagekomen moeten worden. En dat zal vast wel gebeuren, want het enige reultaat - namelijk iets minder asielzoekers in de eerste kwartalen tenzij de burgemeester geen bezwaar heeft tegen tussentijdse versnelling van de huisvesting - is organisatorisch sowieso makkelijker, en de capaciteit is ook niet nodig. Ondertussen voelt de wijk zich gepasseerd met een opzichtige doordrukactie en wordt het COA in de waan gebracht dat er in Gouda Noord veel draagvlak zou zijn, namelijk via Bewonersplatform Gouda Noord (twee van de handvol platformleden kwamen zelfs niet uit Gouda Noord). Droevige illustratie is dat de maximale duur van tien jaar als resultaat gepresenteerd werd, terwijl die op voorhand opgelegd was, en bovendien het aangaan van een nieuw Bestuursakkoord voor nogmaals een aantal jaren niet uitgesloten is. Inmiddels heeft het COA nu een Bestuursakkoord voor een AZC dat niet nodig is, gezien de overcapaciteit van ruim vijftienduizend bedden (stand zomer 2016), maar om redenen van prestige en de gesprekspositie met andere gemeenten wordt het lastig er afstand van te nemen. De leegstand bij de AZC's in Nederland kost een kwart miljoen per dag, de verbouwing van het kazernekantoor miljoenen. Maar de tempoversnelling die het gemeentelijk Bewonersplatform mogelijk gemaakt heeft voor de driemaal aangekondigde terugpakactie van het College, houdt nu de gehandicaptenzorg, de zorgwoningen en de school van het terrein af.
Bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort heeft het COA herhaaldelijk op de hoogte gesteld van de misleidingen die ze voorgeschoteld hadden gekregen, hetgeen bijgedragen heeft aan de keuze Gouda van de wensenlijst te schrappen. Het was niet met de buurt maar buiten de buurt om geregeld, en wij zouden met schadeclaims en bezwaren komen tegen te verstrekken vergunningen. De inspanningen van het gemeentelijk Bewonersplatform Gouda Noord liepen zo op niets uit.
Het blijft antikraak tot Gouda Noord zoals het Hoort het opgelost heeft. Onze vereniging blijft bijdragen aan een goed immigratiebeleid waarbij kwetsbare mensen geen speelbal in een presigestrijd zijn, en ondertussen voorzien wordt in een degelijke invulling van beschikbaar vastgoed. Zoals het Hoort.

 

Eerdere pogingen om een bewonerscomité op te zetten die voorshands akkoord moet gaan met de slotsom en slechts randvoorwaarden mag aandragen:

Klankbordgroep
Op 23 oktober 2014 was er een gesprek bij wethouder De Laat (Gouda Positief) en communicatieambtenaar Dhr. Oet over de inspraakmogelijkheden zoals een Wijkteam. Aangezien deze blijkens het beleid van wethouder Niezen (Groen Links) gestript wordt van Informatierecht en Adviesrecht en deze contactmogelijkheid dus een wassen neus wordt voor dit dossier (ingaande 1 januari 2015), wordt een Klankbordgroep voorgesteld door de wethouder.
Deze Klankbordgroep moet dan wel vooraf instemmen met het Principebesluit en de uitvoering ervan moet helpen versoepelen. De buurtbewoners weigeren dit. Zij stellen: "Geen voorwaarden vooraf, we zijn geen ja-knikkers."
Vervolgens informeert het college de Raadsleden dat er een Klankbordgroep is opgericht. Dat hier niemand in zit, blijft onvermeld. Later doet een Raadslid er nog navraag naar tijdens een Raadsvergadering, hetgeen een wat koddige vertoning oplevert.

Overigens is later het ontmantelen van de Wijkteams teruggedraaid. Dit had na de weigering door Gouda Noord zoals het Hoort ook geen zin meer.


Stuurgroep PWA
Een eveneens luisterrijke naam weet het college te bedenken voor de volgende poging.
Op 22 januari 2015 is er een gesprek met burgemeester Schoenmaker (VVD) en wethouder Tetteroo (PvdA), waar directeur Ruimtelijke Ordening Bas Meijs ook aanschuift. Ze stellen voor dat we gaan deelnemen aan de Stuurgroep PWA, die in dit late stadium echter niet veel meer te sturen heeft. Kijk in dit verband goed naar de naam. Het einddoel ligt allang vast. De buurt is tegen en gaat hier dus wederom niet op in, zonder eerst antwoorden te krijgen.

Nog altijd zijn de bewonersvragen niet schriftelijk beantwoord, hetgeen eigenlijk een voorwaarde was voor een gesprek met een wethouder. Waar zouden we anders over moeten praten? Vanwege de aanwezigheid van de burgemeester en de mogelijkheid aldus de Petitie van 24 november te overhandigen, vond het gesprek toch doorgang.
Er wordt een gemeentelijke informatie-avond aangekondigd voor 12 februari, met de toezegging de antwoorden een week voorafgaand ter beschikking te stellen. Dat zou dus 5 februari zijn.
Op 23 januari volgt een mail: de Stuurgroep zou direct 27 januari of 29/30 januari kunnen samenkomen, met daarin de moskeebesturen, De Ark, Gemiva, Gouda Noord zoals het Hoort en een collegevertegenwoordiging. Gouda Noord zoals het Hoort stelt zich op het standpunt dat eerst de bewonersvragen beantwoord moeten zijn, daar is al uitstel op uitstel op geweest.
Dhr. Meijs SMS't de voorzitter dat het slechts om kennismaking gaat, een wat lichte invulling van een stuurgroep en bovendien heeft de vereniging op eigen initiatief al enkele kennismakingen gehad, zoals met woordvoerder namens El Wahda dhr. Boukayouh in een spontane ontmoeting en met voorzitter dhr. Bouharrou van moskee Nour.
Opmerkelijk genoeg blijken deze heren wel tijd beschikbaar te hebben op 29 januari, waar dit al langer en datumvoorstel van de zijde van Gouda Noord zoals het Hoort was aan hun adres.

Het wachten is dus op de volgende "poging" van het college om de bewoners inspraak te geven en te informeren. Van de vele tientallen openstaande vragen hadden de meeste beantwoord moeten zijn om überhaupt het Principebesluit van 14 oktober 2014 te kunnen nemen over gezamenlijke huisvesting van oorspronkelijke gegadigden De Ark/Gemiva met El Wahda. Uiteindelijk zouden ze pas 5 februari schriftelijk beantwoord moeten zijn.

Vervolgens kwam het bericht in de pers dat het college al 3 februari zijn beslissing gaat nemen, waar eerder een tijdpad was aangegeven tot aan de "Wensen en Bedenkingen" van de Raad in maart.
Wederom een informatie-avond ná afloop van een beslissing, zoals de door de bewoners afgedwongen avond van 6 november, drie weken na het Principebesluit. Wederom beantwoording op een termijn waar vervolgens een eerdere beslisdatum op volgt (half december/2 december). Daarmee is de maat vol, en Gouda Noord zoals het Hoort zet vanaf nu in op eigen acties om aan de informatie te komen, terwijl onverminderd het opeisen van stukken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) doorgaat.