De Vereniging

Gouda Noord zoals het Hoort is een vereniging verontruste mensen, die wonen en/of werken in Gouda, die opgericht is naar aanleiding van het hergebruik van de PWA-kazerne. Daarnaast houdt de vereniging zich in brede zin bezig met het bevorderen van de leefbaarheid in alle aspecten van de wijk Gouda Noord.

Gouda Noord zoals het Hoort zet zich in voor bestuurlijke degelijkheid en planologische inpasbaarheid. Momenteel speelt de eventuele vestiging van een asielzoekerscentrum in de Prins Willem Alexanderkazerne in de wijk. We kunnen ruimschoots terugvallen op de opgedane ervaringen en het opgebouwde politieke en publicitaire netwerk van wat we inmiddels Mission Impossible deel I noemen. Lees verder voor de aanleiding van onze oprichting op 22 december 2015. Het "voldongen feit" van de opening van het grootste Islamitisch Cultureel Centrum van Noord-West Europa werd na 2.500 uur vrijwilligerswerk op 8 juli 2015 weggestemd in de Gemeenteraad. Er was ruim baan voor de vestiging van goed inpasbare initiatieven via vrije verkoop van het Rijkscomplex in plaats van selectieve doorverkoop via de gemeente.

De vereniging ziet veel overeenkomsten met de aanpak die het College in Mission Impossible deel I had, zoals de volgorde eerst beslissen-dan melden-dan beleidsvoorbereiding. In beide gevallen is bijvoorbeeld de sociale impact niet onderzocht, en vervallen de volgeboekte zorgwoningen.

Hieronder is meer te lezen over de vorige casus.
Het betreft hier zaken die Gouda-breed spelen:

De eventuele komst van een immens regiocentrum, met onverminderd grote capaciteit van 1.500 zoals 1 oktober 2014 gepresenteerd, heeft invloed op de woningwaarde. Vandaar dat het college het niet op een leeg industrieterrein wil vestigen: waardedaling van de (weliswaar niet aanwezige) bedrijven. Vergelijkbare woningen in andere wijken dalen automatisch mee op basis van prijsvergelijkingen. In Boskoop zakte een woning van 215.000 naar 183.000 euro in de groei-jaren 2002-2004, waar een moskee kwam (voor de vrijdag dus) van eenvijfde van de omvang van het regiocentrum (die er voor de hele week is). Er was geen overlast. Diverse makelaars hebben bevestigd dat het ook in Gouda Noord te verwachten is.
Kostenoverschrijdingen in infra en sloop van de atoombunker zullen nieuwe bezuinigingen nodig maken waar heel Gouda of her en der woonwijken/doelgroepen voor opdraaien.
Om de immense buurman op het terrein in te passen waar De Ark/Gemiva al enkele jaren gegadigde voor is, vervallen de seniorenwoningen waar al massaal op ingetekend was. Mensen binnen en buiten de wijk zijn verbijsterd en diep teleurgesteld.
Iedereen die schoolgaande tieners heeft, is belanghebbend bij een veilige fietsroute, sowieso alle fietsers. Het is de drukstbereden route, veilig gemaakt met een bussluis en door het enorm omvangrijke gebruik toch de meest ongeval-intensieve. Er is zelfs een vermeerderde zorgplicht naar deze scholieren omdat ze zelf niet op een partij kunnen stemmen die er extra oog voor heeft!
Iedereen die hart heeft voor (of belang heeft bij) zo goed mogelijk onderwijs voor de Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, staat versteld van het schrappen van de Leerwerkplekken bij de vervallen seniorenwoningen, eetzaal met leerwerkkeuken, en botanische tuin op het bunkerdag, eveneens met leerwerkplekken. Die moesten wijken voor het regiocentrum, dat slechts zijn seniorenwoningen moest schrappen maar ook daar zijn dus tientallen Gouwenaars mee gedupeerd.

De naam Gouda Noord zoals het Hoort is een toespeling op drie zaken:
1) besturen zoals het hoort;
2) een ruimtegebruik zoals het hoort, bijvoorbeeld fietsveiligheid van en naar de vele scholen en sportverenigingen;
3) een stadsbestuur dat de burgers hoort, en niet met halve antwoorden in steeds grotere onzekerheid en ongerustheid laat en allleen maar definitieve beantwoording verder uitstelt.
 

De vereniging stelt zich ten doel B&W te bewegen een ordentelijke herbestemming te faciliteren,
met daarbij oog voor

  • de stem van de bewoners
  • en de stadsfinanciën.
  • het democratisch proces
  • de fietsveiligheid van de scholieren
  • de stadsfinanciën.

Er zijn 6 bestuursleden die voor de dagelijkse leiding en coördinatie zorgen.
De vereniging is niet verbonden met welke extremistische of radicale organisatie dan ook.
We hebben geen facebookpagina.