In de media

Onderstaande overzicht beoogt niet volledig te zijn, daarvoor is de enorme hoeveelheid publicaties over AZC´s eenvoudigweg te groot. Soms worden nog meldingen toegevoegd uit voorgaande weken/maanden om de naslagfunctie van deze pagina te versterken. Het is niet toegestaan andermans artikelen integraal te plaatsen op de eigen website, dus volstaat Gouda Noord zoals het Hoort met een doorlink of een kernachtige samenvatting van het voor de Goudse situatie relevante punt. Zoals het Hoort.
 

31 oktober/1 november 2018
Het persbericht van het Rijksvastgoedbedrijf dat de PWA-kazerne in het voorjaar van 2019 op de markt gezet wordt, leverde een interview met de voorzitter op in het Algemeen Dagblad.

10 januari 2017
Enkele weken voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel hebben we geregeld dat we in de Goudse Post komen met de Ideeënbus die die avond wordt gepresenteerd. De Goudse Post plaatst het in de vorm van een kadertekst naast een interview met een projectontwikkelaar. De hele zaak lijkt in een stroomversnelling te komen, waarbij de vooruitzichten op een degelijke en inpasbare invullen verbeteren.

9 september 2016
Op Business News Radio meldt manager Huisvesting van het COA Carolien Schippers dat gevangenissen goed geschikt te maken zijn als AZC. De Bijlmer is snel voor 2,5 jaar omgebouwd, het bewonertal zal van 200 naar 800 gaan waarna doorverkoop volgt. Programmadirecteur Pieter Dijkmeester van het Rijksvastgoedbedrijf meldt dat er de komende vijf jaar dertig gevangenissen op de markt komen, maar bij woonkernen kun je daar beter de combinatie wonen/werken/cultuur vestigen.

7 september 2016
In een voorpagina-artikel van de Goudse Post stelt burgemeester Schoenmaker dat er niet meer dan twee maanden uitstel mag zijn voor de beslissing van het COA of er wel in een AZC in Gouda Noord geïnvesteerd moet worden. Het zou onzekerheid in stand houden, ook voor de bewoners. Ook mag er niet getornd worden aan de Bestuursovereenkomst, die in samenspraak met de omwonenden tot stand zou zijn gekomen. In werkelijkheid is via het gemeentelijk Bewonersplatform de wijk juist buitenspel gezet. Waarom de burgemeester volhoudt dat het COA enthousiast is over een pand dat ze niet nodig hebben, blijft onduidelijk.

Het Algemeen Dagblad meldt dat de Rabobank de bankrekening van El Wahda geblokkeerd heeft omdat onduidelijk is hoe de financiële verantwoordelijkheden geregeld zijn. Voorgeschiedenis (toevoeging onzerzijds): In het voorgaande kazernedossier (oktober 2014-juli 2015, schrappen van zorgwoningen ten gunste van een groot Islamitisch Cultureel Centrum waarvoor het College als projectontwikkelaar optrad) werd een dagsaldo door het College als bankgarantie gepresenteerd terwijl een sluitende begroting van de vastgoedontwikkelaar van de school/gehandicaptenzorg/zorgwoningen als "onvoldragen" werd weggezet. Een ingekocht rapport van Price Waterhouse Coopers kreeg de vinger niet achter de herkomst van de ruim twee miljoen van El Wahda, waarop het College constateerde dat er geen onregelmatigheden geconstateerd waren. Zes ton was gestolen van de As Salaam moskee, meldden Marokkaanse informanten aan Gouda Noord zoals het Hoort. De witwasmogelijkheden die deze informanten ons meldden en het contante geld van onbekende herkomst zijn door PWC niet opgemerkt.

2 augustus 2016
Het Algemeen Dagblad meldt dat As Salaam een voorlopig koopcontract heeft voor de Antwerpseweg 1 in de Goudse Poort. De capaciteit wordt 1.500 bezoekers. Of As Salaam de door El Wahda ontvreemde 600.000 euro al terug heeft, wordt niet vermeld, wel dat er 1 september het benodigde geld moet zijn. Een desnoods extra inspanning wordt aangekondigd. Uit een latere column van hoofdredacteur Marianka Peters van de Goudse Post wordt gemeld dat school De Ark het pand had willen hebben (24 augustus). Het naastgelegen pand nr. 5 is van de gemeente en staat sinds de oplevering van het Huis van de Stad leeg op gebruik door een kleine geloofsgemeenschap na, hetgeen berichtgeving vanuit de gemeente dat huisvesting van school De Ark hoge prioriteit moet hebben, twijfelachtig maakt. Immers, hogere prioriteit had het toelaten dan wel aanbieden van de PWA-kazerne waar De Ark zou neerstrijken aan het COA voor vestiging van een AZC.

20 mei 2016
Het Algemeen Dagblad/Groene Hart Gouda editie meldt dat in de leegstaande Zilvervakschool te Schoonhoven tachtig tot honderd vluchtelingen gehuisvest kunnen gaan worden, nu het College  geen geschikt pand voor een asielzoekerscentrum van maximaal 250 mensen heeft gevonden. Er wordt gekozen voor een zogeheten AVO, Aanvullende Opvanglocatie, van tachtig bedden, het COA zorgt voor de begeleiding van de bewoners, de gemeente moet zorgen voor de verbouwing, beheer en beveiliging, aldus het Raadsvoorstel van het College.

18 mei 2016
Onder de kop ¨Brede steun voor AZC in kazerne¨ meldt de Goudse post dat de gemeenteraad massaal steun geeft aan de concept-bestuursovereenkomst tussen College en COA. Vragen over leefbaarheid, veiligheid, verdringing op de woonmarkt en de arbeidsmarkt en de verheldering van definities worden gemeld, echter het ontbreken van een financiële paragraaf niet. De brede steun betreft de Gemeenteraad, niet de wijk, hetgeen helaas ook onvermeld blijft.

14 mei 2016
AD-columnist Dennis Captein zet onze voorzitter in zijn column weg als ¨Wilders-wannabe¨, en stelt dat deze - overigens vrijwilliger voor begeleiding van de nieuwe stadgenoten (!) - zich hard maakt tegen de komst van asielzoekers in ¨zijn geliefde Gouda Noord¨. Als Wilders-kloontje zou hij zijn kans ruiken en meeliften op het succes van ¨de goeroe uit Den Haag¨. Geen woord over bestuurlijke transparantie en planologische inpasbaarheid, de bestaansredenen van Gouda Noord zoals het Hoort, geen vooronderzoek, geen contact. Dan zou hij ontdekt hebben dat Edward Uittenbroek zelfs vrijwilliger is voor de opvang van de nieuwe stadgenoten en zich alleen maar sterk maakt voor een degelijk en integraal migrantenbeleid, waarbij het stadsbestuur de belangen van de huidige en nieuwe Goudse inwoners optimaal behartigt. Eerder al werd toenmalig secretaris Jeroen van Walstijn door een eveneens niet-ingelezen AD-columnist (Lia Thornton) op de korrel genomen in een beschamend slecht geïnformeerde column.

11 mei 2016: AD: Nieuwe partij tegen ´achterkamertjes´
Het AD plaatst op de voorpagina van het Gouda-katern het resultaat van een gesprekje na de inspreekbeurt in de Gemeenteraad van 11 mei. Hier werd de oprichting van een politieke partij in aangekondigd: Gouda Voort zoals het Hoort. Hier onze bijstellingen:
- Wij zijn niet ingeroepen als protestclub tegen de komst van islamitisch centrum El Wahda, maar een bewonersvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die opkomt voor transparant bestuur en planologische inpasbaarheid (zie het tweede deel van Historisch Overzicht).
- Wij hebben niet El Wahda voorkomen, daar ging de Raad over tijdens de stemming over de financiële dekking van de Ark en Gemiva, die na het schrappen van de zorgwoningen en daarmee het vertrek van de projectontwikkelaar financiering nodig hadden vanuit de gemeente. Wel hebben wij de politieke realiteit die 5 november 2014 ontstond (18-17 stemverhouding) weten te verdedigen door veel Raadswerk te ondersteunen, onder meer met 100 direct bruikbare Raadsvragen waar veel tijd en dossierkennis in is gaan zitten van een handvol toegewijde leden.
- Uiteraard zal Gouda Voort niet twee jaar voorafgaand aan verkiezingen en nieuwe mensen in de Raad al samenwerking met vier van de momenteel grootste partijen uitsluiten.
Overigens ontvingen we tal van positieve reacties op het artikel.

23 april 2016
De Telegraaf meldt dat staatssecretaris Dijkhof (VVD) van Veiligheid en Justitie toegeeft dat het AZC in het nabijgelegen Alphen aan den Rijn is leeggeroofd en dat het fout was om dat in eerste instantie te ontkennen. Via een infomant die er werkt, weet Gouda Noord zoals het Hoort dat de accomodatie uitgeleefd is. Het argument om aan de investering van het COA een mooi zorgwoningencomplex over te houden, verdient dus nadere beschouwing. Bovendien worden 70 seniorenwoningen geschrapt die eigenlijk op het kazerneterrein zouden komen. Die doorstroming op de woningmarkt zouden opleveren hetgeen deels in te zetten is om statushouders te huisvesten.
 

9 april 2016
De Christen Unie laat bij monde van Raadslid Wout Schonewille in het Algemeen Dagblad optekenen dat de enorme kantoorleegstand in Gouda aangewend kan worden om daklozen onderdak te bieden. De vaak benodigde bestemmingwijzigingen mogen daar geen belemmering voor zijn.
 

8 april 2016
Woordvoerder Boukayouh van El Wahda, het Islamitisch Cultureel Centrum, laat in het Algemeen Dagblad optekenen dat er drie locaties op het oog zijn. Er zal niet vooraf contact met de omgeving gezocht worden vanwege de te verwachten commotie. Op alle drie de beoogde locaties is een wijziging van het Bestemmingsplan nodig, hij hoopt dat dit geregeld gaat worden. De commotie omtrent de PWA destijds was mede ingegeven door de geheimzinnigheid en de rol die het College op zich nam om als projectontwikkelaar de ambities van het grootste Islamitisch Cultureel centrum van Noordwest-Europa te verwezenlijken. Stilzwijgende voorbereiding zonder overleg met de buurt lijkt een recept voor herhaling, maar Boukayouh beweert ¨geen eerlijke kans¨ gekregen te hebben. Strikt genomen is dit juist, gezien de harde strijd die het College tegen de wijk gevoerd heeft in het belang van El Wahda.

2 maart 2016
AD meldt een Burgerinitiatief om de gemeente te bewegen vervroegde opvang van alvast 150 asielzoekers mogelijk te maken. Dit om te kunnen proefdraaien met vrijwilligerswerk. Bij hoge uitzondering wordt Gouda Noord zoals het Hoort grotendeels goed geciteerd in het AD, met een positieve reactie (¨verzet tegen een moskee¨ is niet de inzet van de vereniging, maar transparant bestuur, planologische inpasbaarheid, strijd voor behoud van de zorgwoningen en scheiding van kerk en staat).
Ook Edward Uittenbroek van de vereniging Gouda Noord zoals het Hoort, bestaande uit verontruste burgers, staat sympathiek tegenover het plan. ¨Er komen veel vluchtelingen deze kant op en ook Gouda moet voor oplossingen zoeken. Dan is dit veel beter dan een hele woonwijk terugpakken vanwege het verzet tegen de komst van een moskee. Asielzoekers kunnen de leegstand oplossen en zelfs geld in het laatje brengen.¨ 
Wat het argument van de leegstand betreft: zie ook de inbreng van de Christen Unie in het AD van 9 april.

25 februari 2016
Onder de kop ¨Geef mensen meer inspraak bij AZC´s¨ pleit voormalig wethouder Pieter Hilhorst in het Nederlands Dagblad voor het beter betrekken van de burger. De angst voor boze bewoners is groot bij bestuurders. ¨Het is een gemiste kans om nu te denken dat je burgers moet temmen.¨ Fotobijschrift bij een afbeelding van een PEGIDA-demonstratie (Patriottische Europäer Gegen Islamisierung Des Abendlandes; met ´Avondland´ worden Noord- en West- Europa bedoeld): De besluitvorming over asielzoekerscentra is niet gebaat bij minder inspraak, maar bij meer democratie. Daarvoor is een nieuwe vorm van zeggenschap nodig. Verander de ongrijpbare menigte in aanspreekbare woordvoerders.

24 februari 2016
De Goudse Post meldt dat de bouwplannen bekend gemaakt zijn. Vanwege de verbouwingskosten van boven de vijf miljoen euro zal het Europees aanbesteed moeten worden. De komende tien jaar komen er maximaal 500 asielzoekers. Er komen woningen op het dak van de atoombunker. De hoop op de botanische daktuin, onderdeel van het oorspronkelijke plan met school de Ark en gehandicaptenzorg Gemiva lijkt dus vervlogen. Na een rondgang van de Socialistische Partij is eem moestuin een suggestie vanuit de wijk, maar hoe dan ook is dit van een andere orde als openbaar toegankelijk gebied. In plaats daarvan dus inkijk vanuit de overburen voor de flatbewoners in de Wibautstraat.
De capaciteit na die tien jaar blijft onvermeld, evenals de verwachte verbouwingskosten die een indicatie zouden zijn voor de duur van het verblijf. Later ontdekt Gouda Noord zoals het Hoort dat het bij het vorige project van projectcoördinator Lars Pijlman, Voorsterallee te Zutphen, om wel achttien miljoen ging na een aanschafprijs van vijf miljoen, hetgeen mogelijk verklaart dat sluiting niet in de Bestuursovereenkomst met het College is opgenomen. De optie van een nieuwe Bestuursovereenkomst is opengelaten. Voorsterallee betrof de verbouwing van een rechercheursschool met pension waar politiemensen een weekje intern gingen voor intensieve training. Verwachte capaciteit 200-300 gezien het eerdere gebruik, gerealiseerd werd echter circa 750, na een jaar verhoogd naar circa 850.

12 februari 2016
In een kort berichtje meldt het Nederlands Dagblad dat het onderzoeksinstituut WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek gaat doen naar de invloed van asielzokerscentra op de criminaliteit in de omgeving. Het zou na de zomer van 2016 afgerond moeten zijn.
 

11 februari 2016
Het Nederlands Dagblad meldt onder de kop ¨Christelijke migranten vluchten uit Duitse opvang´:
Steeds vaker zijn vrouwen, homoseksuelen en mensen die tot een religieuze minderheid behoren slachtoffer van spanningen in vluchtelingenopvangcentra. Christelijke vluchtelingen worden uitgescholden en in het gezicht geslagen, hun bijbels verscheurd en kruisjes afgepakt, schrijft Die Welt over de situatie in Duitse opvangcentra.

3 februari 2016
Gouda Noord zoals het Hoort plaatst een advertorial in de Goudse Post om aan te kondigen dat de wijkpeiling beschikbaar is. Die avond wordt het advies van het Bewonersplatform aan de burgemeester overhandigd, is in een artikel te lezen. Dit advies is niet gebaseerd op een wijkonderzoek maar op het uitgangspunt 500 voor 10 jaar in de PWA.

30 januari 2016
De Telegraaf meldt dat er in 2015 4.460 incidenten gemeld zijn in AZC´s. Het vervolgartikel stelt zelfs dat er door het COA ruim 8.000 meldingen inclusief overtreding van huisregels, waarvan 2.394 gevallen van agressie en geweld. De cijfers van 2015 zijn een verdubbeling van die van 2014. Mishandeling en bedreiging haal 377, openbare orde en vernieling 1.115, uit de hand gelopen ruzies 420 en overlast door verwarde personen 151.
Van een informant weet Gouda Noord zoals het Hoort dat onderlinge incidenten tussen asielzoekers niet altijd gemeld worden, of nare incidenten die echter geen gewonden opleveren, zoals eens het in het gezicht spugen van een COA-buschauffeur.
 

21 november 2015
De Telegraaf Lokale politici met rug tegen de muur

18 november 2015
De Gelderlander Burgemeester Ede trekt voorstel azc Otterlo in

17 november 2015
AD.nl 'Ronselaar Parijse jihadist preekte ook in Nederland'
HNL.be "Ronselaar Parijse jihadist is Belgisch-Marokkaanse haatprediker Tarik Ibn Ali"
AD.nl Politie moet vaak uitrukken naar asielzoekerscentra
Telegraaf.nl Kosten asielopvang gaan richting 1 miljard

14 oktober 2015
PvdA.nl Samen werken aan oplossingen
BN De Stem Nieuwe motie over klein azc in Oudenbosch maakt meer kans
AD.nl Bewoners Den Hoorn willen spreiding van opvang

12 oktober 2015
AD.nl Asielzoekers voorlopig niet welkom in Purmerend

7 oktober 2015
NOS.nl VluchtelingenWerk Nederland pleit al langer voor kleinschalige opvang

1 oktober 2015
De Gelderlander Wijchen: 'Opvang vluchtelingen wellicht regionaal'

28 september 2015
AD.nl Politievakbond: Migranten spreiden naar religie

25 september 2015
Volkskrant.nl Inloopavond vluchtelingenopvang Gouda
NU.nl Gewonden door vechtpartij bij azc in Overberg

22 september 2015
AD.nl Kazerne Gouda ongeschikt voor asielzoekers

16 september 2015
Jalta.nl Gouda Noord na afgewezen Megamoskee toch de klos: een AZC voor 500 asielzoekers
Omroepwest Den Haag stelt plan voor opvang vluchtelingen uit
Weblog Theo Krins Zoek de verbinding!
AD.nl COA zet gemeenten voor het blok bij opvang asielzoekers
Column Marianka Peters Succes in het verleden is nog geen garantie voor de toekomst

12 september 2015
Omroepwest.nl Opvang vluchtelingen: plek voor 2.700 mensen in Gouda, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Katwijk

11 september 2015
Weblog Theo Krins Vluchtelingen welkom in Gouda
Telegraaf.nl Weert weigert acute opvang vluchtelingen
Gouda TV Burgemeester over het AZC in de PWA

10 september 2015
Salaheddine In plaats van de Mega-Moskee nu 500 asielzoekers!

9 september 2015
Goudse Post Asielzoekerscentrum in PWA kazerne
NOS.nlAsielzoekerscentrum op plek van megamoskee in Gouda
Omroepwest.nl Asielzoekerscentrum op plek van mega-moskee in Gouda
Omroepwest.nl Burgemeester Gouda begrijpt sentimenten na het nieuws over asielzoekers in kazerne
NU.nl Gouda overweegt azc op plek grote moskee
AD.nl 500 asielzoekers in Goudse Willem Alexander-kazerne
Groenlinks.nl GroenLinks verwelkomt asielzoekerscentrum in Gouda

7 september 2015
GroenLinks.nl Oproep aan inwoners, ondernemers en bestuurders van Gouda

27 augustus 2015
Leeuwarder Courant.nl Buren azc Balk klaar voor rechtsgang

De pers is de bloedsomloop van de democratie en dit is wat D66 ervan vindt:

 

 

17 juli
Goudse Post ingezonden stuk Digitaal gedrag raadsleden

9 juli
NOS Radio 1-Journaal Voorlopig geen grote moskee in Gouda

8 juli
Goudse Post Moskee in Gouda van de baan
Omroep West Kleinst mogelijke meerderheid: Gouda krijgt voorlopig geen nieuwe moskee
NOS Voorlopig geen grote moskee in Gouda
NU.nl Plan grote moskee Gouda voorlopig van de baan
RTL nieuws Bouw moskee Gouda gaat voorlopig niet door
NRC.nl Plannen voor moskee in Gouda voorlopig weggestemd
Elsevier.nl Gemeenteraad veegt 'megamoskee' Gouda van tafel
The Post Online LIVEBLOG: Geen nieuwe ‘megamoskee’ in Gouda
Jalta.nl LIVEBLOG: Goudse gemeenteraad stemt over Megamoskee-plan
Column Marianka Peters Diep ademhalen en opnieuw beginnen

7 juli
AD.nl Bewoners Gouda-Noord in Leids islamitisch centrum

6 juli
Jalta.nl Identitair Verzet schaadt omwonendenprotest tegen Megamoskee Gouda

2 juli
Omroep West Raad Gouda zegt Nee tegen megamoskee
De Moslimkrant Gemeenteraad Gouda tegen plan moskee

1 juli
RD.nl Raad Gouda gaat plan megamoskee verwerpen
Jalta.nl LIVEBLOG. Raadsvergadering Gouda over Megamoskee
Telegraaf.nl Gouda in spanning: wel of geen moskee?
RD.nl „Geen commercie in moskee Gouda”

27 juni
Goudse Post Bazaar en restaurant in PWA

24 juni
Advertorial in de Goudse Post

21 juni
De Telegraaf Tegenstanders moskee de mond gesnoerd

17 juni
Column Marianka Peters Creatief met cijfers en letter

15 juni
Goudse Post Ingezonden: 'Geen steun El Wahda'
Jalta.nl Goudse Megamoskee: bestuurlijke chaos, en de knoop moet doorgehakt voor 8 juli

25 mei
Weblog Theo Krins “We voelen ons belazerd!”

23 mei
De Nieuwe Realist Bestuurders Gouda drammen door: Moskee moet er komen.

22 mei
Omroep West Moskeebestuur El Wahda wil islamitisch centrum voor 1.200 bezoekers in Gouda.
Omroep West Bestuurders El Wahda-moskee en bewoners Gouda-Noord vrijdagavond om tafel.

21 mei
Geen Stijl TV Krijgt Gouda toch een MegaMoskee?

1 mei
Op 1 mei bleek pijnlijk hoe de bloedsomloop van de democratie, namelijk de journalistiek, kan disfunctioneren. Voorzitter en tweede secretaris van Gouda Noord zoals het Hoort komen een cameraploeg tegen tegenover de kazerne, en El Wahda-woordvoerder Boukayouh wordt geïnterviewd. Meteen meldt de voorzitter in alle openheid dat er de avond ervoor een enorme klacht is ingediend over de Wijkverkenning waar het interview over gaat. Antwoord is dat de wijk al een week eerder aan de beurt was, blijkbaar zonder de bewonersvereniging hierbij te betrekken hoewel eerder al met de interviewster en herhaaldelijk haar collega een kort interviewtje is geweest. De buitenkans om de primeur te scoren en bovendien het journalistieke principe van hoor & wederhoor toe te passen, wordt echter niet verzilverd. In plaats daarvan krijgt Boukayouh inkoppertjes voorgeschoteld zoals "had u niet beter moeten communiceren dat dit voor de vrijdag is en mensen dus zondags kunnen uitslapen?" Het Islamitisch Cultureel Centrum is een zeven dagen per week geopend complex, maar de hele kwestie wordt in samenspraak teruggebracht tot een communicatievraagstuk, zoals het College ook herhaaldelijk deed.

Naderhand kunnen voorzittter en tweede secretaris in een lang gesprek uitvoerig toelichten dat het College steeds als projectontwikkelaar optreedt om El Wahda te bevoorrechten ten koste van de leerwerkplekken en de seniorenwoningen die voor hun komst geschrapt zijn. De Wijkverkenning is weer een ingekochte conclusie op duur briefpapier, zoals het conceptrapport van de grontmij ook was. Met veel moeite heeft de bewonersvereniging overleg tot stand gebracht met El Wahda, hetgeen zij zelf hebben laten stranden door de "significant kleinere" opzet buiten de bewoners om te bedisselen om zo een kredietstemming van de Raadsagenda af te krijgen. Kortom: achter mekaar worden diverse hete hangijzers aangeboden voor een knap staaltje journalistieke kritiek, inclusief de primeur van de Klacht van de avond ervoor. Zelf zou de interviewster liever tegenover een moskee wonen dan tegenover een kerk want dan kan ze zondags uitslapen (dan is het Islamitische Cultureel Centrum ook open maar daar had ze zich blijkbaar niet in verdiept). Ondanks telefonisch overleg met de redactie komt er echter geen interview: ze zijn er voor het moslimperspectief. De onvrede in moslimkringen over de hele kwestie blijkt die avond echter niet in de uitzending te zijn meegenomen. Telefonisch doet de voorzitter er zijn beklag over, nadat die middag al een mail van deze strekking naar de beide contactpersonenen op de redactie gestuurd is.

23 april
The Post Online Bewijs: nauwelijks draagvlak in buurt voor moskee Gouda.
Omroep West Geen draagvlak voor kleinere moskee in Gouda, blijkt uit onderzoek.
Goudse Post Wantrouwen rond moskee in kazerne blijft.
Gouda FM Moskee niet gewenst in Gouda Noord. Met interview mevr. Feiter, een van de procesbegeleiders.

13 april
The Post Online Gemeente Gouda wilde al veel langer megamoskee.

30 maart
Weblog Theo Krins Subsidieert college Gouda de nieuwe moskee?

29 maart
The Post Online Kleiner islamitisch centrum Gouda toch niet zo klein.

26 maart
Omroep West Rijk geeft Gouda tot de zomer tijd om het eens te worden over moskee met scholen.
RD.nl Gouda wil nieuw begin maken met moskee.
De Telegraaf Goudse raad voor blok gezet om moskee.
Algemeen dagblad Uitstel voor plan El Wahda in Gouda.

25 maart
Zelfs in Duitsland berichten in de pers met hun inschatting van de situatie.

23 maart
Omroep West Boze buren moskee Gouda beklagen zich bij Nationale ombudsman.

19 maart
De Telegraaf Vechtpartij om megamoskee.
AD.nl Gouwenaars willen geld voor megamoskee terug.

13 maart
Gouda TV Theo Krins (CU) met uitleg over PWA kazerne.
The Post Online CDA: Moskee-plan Gouda moet in de ijskast.
Omroep West Bestuur El Wahda-moskee, De Ark en Gemiva vragen Gouds college om hulp bij nieuw plan.

12 maart
De Telegraaf Onorthodoxe politieke stunt.
Weblog Theo Krins Rode kaart voor college in Gouda.
The Post Online Van megamoskee naar collegedieptepunt in Gouda, en hoe het zo ver kon komen.
The Post Online Oppositie dient motie van wantrouwen in tegen college Gouda.
Omroep WNL 'Democratie de nek omgedraaid.'
De dagelijkse standaard VVD-draaikonten houden megamoskee Gouda toch niet tegen. ‘VVD-wethouder moet opstappen’.
Jalta.nl Megamoskee Gouda: de VVD schaft zich af.

11 maart
RD.nl Conflict over moskee Gouda verdiept zich.
Elsevier.nl Gouda wacht op nieuw plan voor kleinere moskee.
Jalta.nl LIVEBLOG: Goudse megamoskee blijft mogelijkheid na draai VVD.
De Telegraaf Gouda 'begint opnieuw' met moskeeplan.
The Post Online Onderzoek – Het ondoorzichtige moskee-netwerk in Gouda blootgelegd.
De Telegraaf Megamoskee via omweg doogezet.
Omroep West Goudse raad verdeeld over hoe het verder moet met de megamoskee.
Omroepwest.nl 'Niet stemmen over megamoskee Gouda is wanhopig machtsspel', zegt bewonersvereniging.
NOS.nl Moskeebestuur Gouda wil nu kleinere moskee.

10 maart
Goudse Post Besluit moskee Gouda uitgesteld.
De Telegraaf Omstreden PvdA'er zwijgt tijdens debat moskee.

7 maart Let op, niet zeker, wel onwaarschijnlijk! Lees goed.
Algemeen dagblad Megamoskee Gouda lijkt van de baan.
NOS.nl Gemeenteraad Gouda tegen 'megamoskee'.
NU.nl Ook ChristenUnie stemt tegen megamoskee Gouda.
Blendle.com Woningen 55-plussers in plaats megamoskee.
Weblog Theo Krins Wél kansen voor De Ark en Gemiva !!

6 maart
Elsevier Welke rol speelde PvdA-raadslid bij megamoskee Gouda?
<a data-cke-saved-href="http://www.carelbrendel.nl/2015/03/05/pvda-woordvoerder-megamoskee-treedt-in-dienst-bij-initiatiefnemer-megamoskee/%20target=" href="http://www.carelbrendel.nl/2015/03/05/pvda-woordvoerder-megamoskee-treedt-in-dienst-bij-initiatiefnemer-megamoskee/%20target=" _blank"="">CarelBrendel.nl PvdA-woordvoerder megamoskee treedt in dienst bij initiatiefnemer megamoskee.
Bouwalmanak.nl Mega moskee in Gouda toch niet gebouwd.

5 maart
De Telegraaf PvdA betrokken bij megamoskee.
Elsevier Goed dat VVD zich alsnog tegen Goudse megamoskee keert.
Nederlandse Moslim Omroep MO Actueel: Megamoskee in Gouda?
Jalta.nl Megamoskee Gouda: alles hangt nu af van… de ChristenUnie.
Reformatorisch Dagblad Moskee brengt Gouda in lastig parket.
De Telegraaf Megamoskee Gouda onzeker.
RTL Nieuws Komst grote moskee Gouda onzeker.
The Post Online Moskee op PWA-kazerne Gouda lijkt van de baan.

4 maart
Jalta.nl LIVE. Raadsvergadering Gouda over Megamoskee.
Omroep West Plan moskee Gouda lijkt van de baan: collegepartij VVD trekt steun in.

26 februari
De Telegraaf 'Vals spelletje bij bouw El-Wahda moskee.'

21 februari
The Post Online moskee Gouda: diepe kloof in Marokkaanse gemeenschap.
De Telegraaf Megamoskee maakt arme moslims bang.

17 februari
Omroep West Gouda: Zeg maar nee dan krijg je... een megamoskee.

13 februari
Omroep WNL Vandaag de Vrijdag 13 februari vanaf 4:40.
De Telegraaf Volkswoede over megamoskee mét beeldreportage.
Omroep West Bouw nieuwe moskee Gouda is nog geen gelopen race.
The Post Online Negen redenen om tegen de megamoskee Gouda te zijn.
The Post Online Omwonenden megamoskee woest op gemeente Gouda.
De Dagelijkse Standaard Inwoners Gouda woedend over doordrukken megamoskee.
Powned 9 argumenten tegen megamoskee.
TV West nieuws Informatieavond over nieuwe moskee in Gouda druk bezocht vanaf 2:08.
Kijk ook het onderwerp daarna: Sprekers op liefdadigheidsbijeenkomst in Rijswijk bijna allemaal salafitische imams.

De Telegraaf, 4 februari 2015 afbreken bunker belachelijk.
Met commentaar van de voormalig commandant van de bunker.

De Telegraaf, 3 februari 2015 Megamoskee weert crèche om vrouwen.

Op 31 januari plaatste internetmedium Jalta, met kwaliteitsredacteuren wiens onderzoeksjournalistiek door vele duizenden opinieleiders gevolgd worden, een opmerkelijk stuk over de Goudse toestanden.

Nederlands Dagblad 20 januari Opstelten bemoeit zich niet met bouw moskee Gouda
De Open Brief van Gouda Noord zoals het Hoort d.d. 5 januari 2015 miste zijn effect niet: kwaliteitskrant Nederlands Dagblad zette er een redacteur op, en een artikel verscheen op 20 januari dat niet meeging in de mediamisleiding van 17-18 december alsof het Islamitisch Cultureel Centrum verkleind zou worden tot een capaciteit van 1.500 om zo plaats te maken voor een school en een gehandicaptenzorg. Het betreft immers dezelfde 1.500 van de planpresentatie van 1 oktober 2014. Ook ontving de vereniging een uitnodiging om een stuk te maken voor de Opiniepagina. Vermoedelijk zal er vaker een Open Brief door de vereniging geschreven worden.

Goudse post, 24 december, geschreven door Marianka Peters. Met daarbij de volgende correctie:
Dezelfde omvang van 1.500 die sinds 1 oktober is aangekondigd blijft gehandhaafd. De suggestie die in andere media is gewekt, dat de capaciteit verkleind is ten gunste van de school en de gehandicaptenzorg, en waar dit artikel ook mee opent, lijkt bevestigd te worden met het citaat van onze voorzitter "Een moskee voor 1.500 bezoekers is nog altijd veel te grootschalig." Het is een regionaal cultureel centrum voor zeven dagen in de week en met de onverminderd immense capaciteit van 1.500 die vanaf het begin al aangekondigd is, en waartegen de vereniging dus in het verweer is gekomen vanwege de oninpasbaarheid op deze locatie.


Interview Gouwestad Radio, Lokaal Journaal, 20 december,
met de voorzitter en de secretaris van Gouda Noord zoals het Hoort.

 

Helaas komt ook in de pers wel eens een onjuiste weergave van zaken voor. Op 17/18 december bijvoorbeeld, na de presentatie in de Gemeenteraad van de intentieverklaring van Ark/Gemiva met de samenwerkende moskeebesturen over gezamenlijk betrekken van het terrein. Toen vertelde Boukayouh, woordvoerder namens de samenwerkende moskeebesturen, na de Raadsvergadering voor de camera van TV West dat ze blij waren een partner gevonden te hebben, en het zou ineens om een kleiner Islamitisch Cultureel Centrum gaan. Ook voor de buurt was het beter zo. Maar het gaat nog steeds om dezelfde 1.500, met dertig leslokalen, dodenwassing, regiiofunctie voor bijvoorbeeld bruiloften met bijbehorende feestelijkheden en optochten, enzovoort. De Ark/Gemiva heeft de prikkelarme omgeving en leerwerkplaatsen op de daktuin en de seniorenwoningen moeten opgeven, of had geheel met lege handen gestaan. Zonder intentieverklaring zou het stadsbestuur immers de doorverkoopconstructie loslaten en bij vrije verkoop zijn de school en gehandicaptenzorg geen partij. Helaas namen andere media klakkeloos de suggestie over alsof het ICC verkleind was ten opzichte van 4.500 om zo ruimte te maken en meteen de omgeving tegemoet te komen. De 4.500 is echter vanaf 1 oktober ontkend door het ICC, later werd verklaard dat dit getal alleen op de (terstond uit de lucht gehaalde) website van het ICC om de donateurs te bedotten.

Jalta.nl 28 november Buurtbewoners winnen eerste slag: besluit Goudse megamoskee uitgesteld

Jalta.nl 25 november Buurtbewoners in Gouda vechten terug tegen komst megamoskee

25 november Radio 1 op straat

 

Jalta.nl 6 november Gouda wil de grootste moskee van Nederland bouwen