Mediation

Diverse malen is tijdens de ´megamoskeediscussie´ een mediation toegezegd door wethouder Tetteroo (PvdA). In werkelijkheid moest Gouda Noord zoals het Hoort zelf de contacten tot stand brengen met zowel het College als de samenwerkende moskeebesturen. In de huidige AZC-discussie loopt dit rechtstreeks met het COA, die keer op keer niet op de hoogte gesteld blijkt te worden door het College over de voorgeschiedenis van het kazernecomplex en wat er heeft gespeeld in de wijk. Inmiddels wordt niet meer gerekend op mediation in enige vorm, hoewel die optie herhaaldelijk toegezegd is door het College aan de Raad.

Overigens heeft wethouder Tetteroo (PvdA) nog de herhaaldelijk gedane belofte aan de Gemeenteraad openstaan, dat hij het vertrouwen wilde herstellen door met de wijk in contact te treden.

 

Voorgeschiedenis:
De situatie begin april 2015 was dat er een mediator gezocht werd door het college, althans zo luidde de toezegging. Wij als bewonersvereniging hebben het college hiertoe aangespoord via een open brief.

Belangrijkste uit dit document zijn onze 4 aandachtspunten.

  1. Wie is de mediator en op basis van welke criteria is deze aangesteld?
  2. Welke opdracht heeft deze mediator gekregen? Let wel: het Grontmijrapport heeft tot meer wantrouwen geleid door de sturende vraagstelling. Hier zal door ons nauwlettend op toegezien worden, melden we het college in alle transparantie.
  3. Welke reikwijdte heeft de mediation? Let wel: het PWC-rapport heeft tot meer wantrouwen geleid door de beperkte inzagemogelijkheid van het uitvoerende bureau. Hier zal door ons nauwlettend op toegezien worden, melden we het college in alle transparantie.
  4. In hoeverre is er openheid van uitkomsten: vertrekpunt waren de twee planpresentaties op 1 oktober, zijn deze twee opties ook mogelijke uitkomsten of worden ze als voorwaarde voor de mediation voorshands uitgesloten? Worden er andere zaken uitgesloten of geëist? Dit punt is essentieel in de verdere voortgang, vanwege het gecreëerde wantrouwen.

De hele brief is hier te vinden.

Na de raadsvergadering van 25 maart 2015 schoot de burgemeester onze voorzitter aan met de vraag hoe GNzhH aan tafel te krijgen is. Antwoord: vooraf inzage in de mediationopdracht vanwege de eerdere ervaring met het "Grontmij-verkeersonderzoek", openheid van uitkomsten dus geen vooropgezette slotsom en transparantie van het proces.
Uiteindelijk bleek gekozen te zijn voor een dagvoorzitter en een procesbegeleider die echter niet in het kwaliteitsregister van de Mediator federatie Nederland (MfHregister.nl) vermeld staan.
Hun bieding had naar eigen zeggen de opdracht in de wacht gesleept doordat ze het werk in 2 stappen hadden opgeknipt. Eerst zou hun verkenning gehouden worden in de wijk en andere belanghebbeden om te zien of mediation wel kans van slagen zou hebben. Bij een positieve uitkomst zou de mediation zelf als vervolgopdracht plaatsvinden. Hierdoor hebben deze wijkverkenners dus belang bij de uitkomst. Uit beantwoording van Gemeente Belangen Gouda blijkt dat de wijkverkenning € 15000 euro kost in drie weken. Ondanks dit ruime budget krijgen geïnterviewden zelfs op aanvraag geen gespreksverslag, voorafgaand aan de verwerking in de rapportage.

Wij benadrukken dat het College als procesverantwoordelijke geen verantwoording over de voortgang of het resultaat bij anderen kan neerleggen.
Wij behouden ons het recht voor de mediator te wraken als mocht blijken dat sprake is van belangenverstrengeling of twijfel inzake de onpartijdigheid. Na de motie van treurnis, de motie van wantrouwen aan het voltallige college, de inschakeling van de Ombudsman door enkele bewoners, het verzoek om interbestuurlijk toezicht aan de Commissaris der Koning door enkele bewoners, kan Gouda zich niet nog meer smetten op het blazoen veroorloven.
De woningmarkt maakt al een crash door, blijkens de Open Huis van 28 maart. Dit betreft alle Gouwenaren, aangezien via woningvergelijkingen de totale Goudse woningmarkt mee naar beneden getrokken wordt. Gouda Noord zoals het Hoort is volop actief om handelend op te treden wat betreft een claimvoorbereiding.

Maar wat blijkt in de Cobouw van 1 april 2015 waar wij 3 april op gewezen werden door een verontruste bewoner: de “significante verkleining” biedt juist ruimte aan een vergroting. Er is door de Gemeente Gouda/Ark/Gemiva/El Wahda een opdracht uitgezet voor “ca. 1.500”. Voor het eerst wijkt men af van de immense capaciteit van 1.500 zoals 1 oktober gepresenteerd, maar met ruimte voor nóg meer verkeersbewegingen en parkeerproblematiek!