Ombudsman

Ombudsman

Naar aanleiding van klachten uit de buurt stelde de Ombudsman een onderzoek in naar de werkwijzen van het College. Dit had de vorm van interviews met de betreffende twee buurtbewoners, Gouda Noord zoals het Hoort, een buurtbewoner die op persoonlijke titel deelnam en het gemeentelijk Bewonersplatform. Ook de burgemeester komt in de latere rapportage aan het woord, alsmede enkele ambtenaren. De interviews vonden begin 2016 plaats, Gouda Noord zoals het Hoort was bijvoorbeeld 18 januari aan de beurt.

De conceptrapportage van 1 juli schetst opmerkelijk genoeg een beeld van een stadsbestuur dat steeds communicatie zoekt, onwillige burgers die alleen hun zin willen hebben, en ambtenaren die nodeloos belast worden met WOB-verzoeken terwijl burgers gewoon antwoord op hun vraag krijgen. Ook wordt de suggestie gewekt dat het gemeentelijk Bewonersplatform de wijk vertegenwoordigt met een gematigd geluid, en Gouda Noord zoals het Hoort een actiegroep is met weinig draagvlak. De onderzoeksvraag naar wat burgers bij beslissingen als de komst van een AZC van hun bestuur mogen verwachten, wordt vooralsnog niet beantwoord, in het conceptrapport krijgt de burgemeester het laatste woord met een sneer naar de nukkige burgerij.
Na alle pogingen de wijkbewoners buitenspel te zetten, lijkt het werk van de Ombudsman het sluitstuk te worden van de beeldvorming die het College nodig had om het COA in de waan te laten dat een komst van een AZC samen met de wijk voorbereid is. Het COA heeft immers twee criteria voor vestiging: medewerking van het stadsbestuur en draagvlak in de omgeving. Dat het conceptrapport de geschiedslezing van burgemeester/Bewonersplatform volgt, doet afbreuk aan het voornemen van de Ombudsman om naar eigen zeggen een toegevoegde waarde te zijn aangezien het vraagstuk ook elders speelt. Bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort heeft dus een reactie opgesteld, bestaande uit een Inleiding die ook aan de de Verkenner gestuurd is (na de val van het College op 4 juli 2016 wordt namelijk een nieuw College voorbereid). Ook de fractievoorzitters zullen erop gewezen worden. Het rapport van de Ombudsman had niet op een beter moment kunnen komen, nu er met een schone lei doorgestart kan worden, althans als de samenstelling van het nieuwe College daar de ruimte toe geeft. Waarschijnlijk zal de eindversie september 2016 gereed zijn.

Hier het gespreksverslag van de Ombudsman naar aanleiding van het vraaggesprek met Gouda Noord zoals het Hoort op 18 jauari 2016. We hebben er onze complimenten over gemaild, met enkele kanttekeningen, bijvoorbeeld dat we tweemaal toegelicht hebben dat de wijze waarop de Raad door het College behandeld werd, met name op het vlak van de informatievoorzieing, ook een signaal was en daarmee ook een vorm van (weliswaar onbedoelde) communicatie. De val van het College op 4 juli 2016 maakte deze opmerkingen ineens weer heel actueel. Het I-pad incident vond eerder plaats dan de twee dossiers omtrent de kazerne (een Raadslid had iemands I-pad meegenomen en de mails uitgelezen, liep echter tegen de lamp doordat hij zijn triomf ging twitteren. Overigens hebben we ons eigen "I-pad incident" in de vorm van een vervalst twitteraccount waarmee onze voorzitter de vereniging voor schut zet, eveneens herleidbaar op een Raadslid, zie ook Historisch Overzicht, 12 mei 2016). Ander correctiepuntje is dat we geen 2.500 vrijwilligers hebben, maar 2.500 uur vrijwilligerswerk in "Mission Impossible I" hebben gestoken.

Alle geïnterviewden hebben vanaf 4 juli vier weken de tijd om te reageren. Uiteraard benutte Gouda Noord zoals het Hoort de gelegenheid, en onze reactie op de conceptrapportage van de Ombudsman is uiteindelijk 12 pagina's. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, dus het fotobijschrift van pagina 3 is wellicht de kortst denkbare samenvatting (zie ook de button Alternatieven AZC). Voor wie 6.666 woorden een beetje lang is, is hier de Inleiding los te downloaden.
Veel van onze aanmerkingen zijn overgenomen, en de algehele toonzetting van het eindrapport is aanzienlijk gebalanceerder. Met name de welhaast burgervijandige geschiedslezing van de burgemeester is afgezwakt en de positieve bijdrage vanuit de wijk beter neergezet. Welke inspanningen vanuit het gemeentelijk Bewonersplatform Gouda Noord verricht zijn, blijft ongewis. Deze kleine groep die voorshands instemde met de COA-uitgangspunten van 500 asielzoekers voor tien jaar, mocht een grotere afvaardiging sturen dan wij als woonwijkvertegenwoordiging, maar van bijsturing ten gunste van het College is in de eindversie weinig te bespeuren. Enkele leden van het gemeentelijk Bewonersplatform Gouda Noord hadden ook bij hun adviespresentatie in voorjaar 2016 te kennen gegeven na het vele schrijfwerk geen verdere verdediging ten behoeve hun samenwerking met het College meer te zullen voeren.