Schadeclaim

Huisbezitters zijn vaak bezorgd als zich een AZC of megamoskee in de wijk vestigt. Hierbij zijn bewoners doorgaans op zichzelf of een vertegenwoordigend orgaan aangewezen, zoals blijkt uit het vorige dossier, de ´megamoskeediscussie´, zie onder.

De voorbereidingen voor een schadeclaim in deze megamoskeediscussie kwamen goed van pas bij Mission Impossible II, de als terugpakactie ervaren poging een AZC te vestigen op de PWA-kazerne. Bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort heeft het COA gewezen op de claims die ze kunnen verwachten als het College de plannen laat doorgaan, hierin gesteund door het gemeentelijk Bewonersplatform Gouda Noord dat voorshands instemde met de 10 jaar/500 asielzoekers-opzet. We wezen het COA erop dat dit buiten de buurt om geregeld was, de vergunningaanvragen door ons aangevochten zouden worden en er schadeclaims zouden volgen. We konden hierbij terugvallen op een halfbakken toezegging van het College dat er op beperkte schaal schadevergoedingen beschikbaar waren voor direct omwonenden als er een Islamitisch Cultureel Centrum zou komen. Dat er schade was in de vorm van waardedaling en verandering in leefomgeving bij dergelijke ingrepen, was dus al toegegeven met deze poging de wijk uit elkaar te spelen. Hier heeft Gouda Noord zoals het Hoort dus dankzij eerdere ervaringen in relatief weinig tijd een relatief grote invloed gehad. Zoals het Hoort.

 

Megamoskeediscussie
Op 5 februari 2015 kreeg een deel van Gouda Noord een informatiepakket van de gemeente, waarin werd aangegeven welke route er openstaat om in aanmerking te komen voor planschadevergoeding. Hiertoe moet binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan een verzoek worden ingediend. Dit kost driehonderd euro, hetgeen vergoed wordt indien de claim toegekend wordt.

Dit lijkt een grootmoedig gebaar, om de bewoners zo ruimhartig te informeren over een planschaderegeling. Echter bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort benadrukt dat de hier voorgespiegelde route weinig kansrijk is, zeker voor mensen die pas na de terinzagelegging reeds in 2008 in de wijk zijn komen wonen. De vereniging zal voor de leden een andere route bewandelen in samenwerking met de Advocaat tegen de Overheid.
Desondanks roepen we iedereen wel op een verzoek tot planschadevergoeding in te dienen in verband met deze wijziging van het bestemmingsplan, met een aangetekende brief, en wel vóór 20 april. Gouda Noord zoals het Hoort zal voor de leden een standaardbrief opstellen, zodat alleen nog maar de naam en woninggegevens hoeven te worden toegevoegd. Printen, ondertekenen en aangetekend versturen, en u bent in de race. Voordeel van gelijkluidend dienen is, dat het latere juridische traject kansrijker is. ook in de  AZC-discussie heeft planschadevergoeding volop de aandacht van de vereniging.

Zie hier het Besluit regeling procedureverordening voor advisering tegemoetkoming van de Gemeente Gouda.