Prins Willem Alexanderkazerne

In het voorjaar van 2019 wordt de PWA-kazerne, thans in gebruik als tijdelijke huisvesting voor school de Goudse Waarden vanwege hun verbouwing, op de markt gezet door beheerder Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij heeft Rijksvastgoedbedrijf de juiste route gekozen van eerst de omwonenden benaderen, en vooral geen overvaltactiek toepassen zoals bijvoorbeeld de Rotterdamse PvdA-burgemeester Aboutaleb aanbeveelt. Toch houdt Gouda Noord zoals het Hoort een scherp oogje in het zijl, en wel om onderstaande voorgeschiedenis:

Na alle inspanningen van Gouda Noord zoals het Hoort en de rechtstreekse contacten met het COA zag men ervan af om de Goudse kazerne als reserve-locatie te kiezen voor een eventueel te vestigen aielzoekerscentrum. De medewerking van het gemeentelijke Bewonersplatform Gouda Noord, bestaande uit mensen die voorshands instemmen met 500 asielzoekers voor tien jaar, ten koste van de eigenlijk te vestigen School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen de Ark en gehandicaptenzorg Gemiva alsmede zeventig zorgwoningen, is hiermee ook op niets uitgelopen. Helaas moest door het opgetreden tijdverlies de school uitwijken naar een andere locatie. Enkele projectontwikkelaars beraden zich momenteel op de nieuwe invulling, passend in de wijk. Sinds september 2018 gebruikt school de Goudse Waarden het complex op tijdelijke basis.
Onze inzet richtte zich in deze periode op een mogelijk hergebruik voor alsnog seniorenwoningen en circulair-duurzaam geproduceerde kantoorlandbouwproducten, uiteraard op duurzame energie. Hiervoor is contact geweest met tal van specialisten, aangezien Gouda Noord zoals het Hoort geen projectontwikkelaar is en de uit de wijk verzamelde ideeën - aangevuld met ideeën voor parkeeroplossingen tijdens thuiswedstrijden van overbuurman F.C. Olympia en voor wateroverlast bij hoosbuien - uiteindelijk aan een dergelijke organisatie voorgelegd zullen worden. Dit krijgt waarschijnlijk zijn beslag zodra Rijksvastgoedbedrijf het complex op de markt zet, na de tijdelijke vestiging van school de Goudse Waarden in schooljaar 2018-2019 (inmiddels een jaar verlengd) waarvoor het complex in het voorafgaande schooljaar verbouwd wordt. Ook met de school onderhudt Gouda Noord goed contact, zoals in de twee voorgaande dossiers ook steeds contact gezocht is met alle betrokkenen. Zoals het Hoort.

 

De kwestie die er voorheen speelde is het hergebruik van het kantoorcomplex Prins Willem Alexanderkazerne (zie Alternatieven Kazerne). Al op 6 november 2014 deed wethouder Jan de Laat (Gouda Positief) bij een voorlichtingsavond de suggestie dat als het College-initiatief zou sneuvelen, om zorgwoningen te schrappen ten gunste van een immens islamitisch centrum, er een asielzoekercentrum voor zou kunnen komen. PvdA-wethouder Tetteroo zou in het jaar dat volgde in de gemeenteraadsvergadering eveneens deze suggestie doen. Wat begon als een misplaatst en smakeloos/onsmakelijk dreigement onder uitblijven van fatsoenlijk immigratiebeleid dat inspeelt op de enorme kantoorleegstand in bijvoorbeeld de oudse Poort, leek uiteindelijk de gedroomde terugpakactie. Twaalf dagen na de verloren stemming die de redding betekende voor de wijkmoskees op loopafstand zoals de moskeebezoekers dat willen, regelde burgemeester Schoenmaker de nekslag voor de combi Ark/Gemiva/zorgwoningen. Hoewel het COA liever kazernes dan kantoren heeft (de PWA was een commandocentrum, dus een kantoorcomplex en geen legerbasis), werd steun toegezegd en de ondersteuning uit de wijk zou wel volgen. Aan alle drie de voorwaarden van het COA was voldaan: gebouw, bestuur, wijk. Nu hoefde slechts een organisator aangesteld te worden die op bestelling levert... dat werd Lars Pijlman. Zijn vorige project was Zutphen geweest (voormalige rechercheursschool van de politie).

Totdat op 4 juli 2016 het College struikelde over de vele spanningen die onder andere het kazerne-dossier had opgeleverd. Inmiddels ligt de weg open naar een sociaal opvangbeleid. Hoe het met andere gedupeerde kwetsbare groepen moet aflopen, zoals de Zeer Moeilijk Lerende Kinderen van de Ark en de autisten van Gemiva, is ongewis. Hier zal de nieuwe samenstelling van het College per september 2016 doorslaggevend zijn. Bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort blijft een conctructieve bijdrage leveren voor onze scholenwijk en de stad als geheel. Ook het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang COA bieden we onze praktijkgerichte ondersteuning aan. Zoals het Hoort.
 


In de tien maanden voortslepende strijd over de (als voldongen feit gepresenteerde) vestiging van een Islamitisch Cultureel Centrum, dreigden wethouders Tetteroo (PvdA) en De Laat (Gouda Positief) en Raadslid Weeber (Gouda Positief) in totaal drie maal met de komst van een asielzoekerscentrum. Desondanks hebben we de strijd voor de bussluis, ZMLK-school De Ark, gehandicaptenzorg Gemiva, de zorgwoningen maar vooral transparant en behoorlijk bestuur niet opgegeven, en was er na 2.500 uur vrijwilligerswerk weer ruim baan voor het oorspronkelijke plan uit 2012. In plaats van doorverkoop via de gemeente die daarbij het ICC als alternatief voor de zorgwoningen inlaste, zal er Vrije Verkoop direct aan marktpartijen plaatsvinden. Ook de twee projectontwikkelaars die de Ark met Gemiva wilden vestigen, mogen bieden. Eindelijk komt de twaalf jaar durende zoektocht voor definitieve huisvesting van De Ark ten einde.
Echter het dreigement wordt nu gestand gedaan: met alle wonden nog vers en open, wordt twee maanden nadat het doek viel voor El Wahda al geopteerd voor een Asielzoekerscentrum. En het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft voorrang boven marktpartijen. Wederom vooraf geregeld en buiten de buurt om. Slechts twaalf dagen na de eindstemming had het COA de toezegging van medewerking door het College op zak.
Deze keer is er echter vanaf dag 1 een bewonersorganisatie, die zich niet bij 'voldongen feiten' neerlegt en zich blijft inzetten voor de kwetsbare doelgroepen, transparant bestuur en ruimtelijke inpasbaarheid. Er is nu dus een kwetsbare groep bij gekomen: asielzoekers die deels in Nederland zullen blijven en belang hebben bij decentrale opvang om sneller te kunnen integreren. Als ingewerkte vereniging zullen we weer op de bres staan voor een optimale oplossing voor de stad, de wijk, de scholieren, gehandicapten en asielzoekers (plus vluchtelingen en statushouders die ongetwijfels zullen volgen). Zoals het Hoort.

Op 9 mei 2016 tijdens de Raadsvergadering over de Wensen & Bedenkingen van fracties, bracht Gouda Positief bij monde van Johan Weeber nog even omstandig in herinnering dat er toch herhaaldelijk op gewezen is dat er een AZC kon komen al het islamitisch Cultureel Centrum er niet zou komen.
Diezelfde avond verklaarden D66 (Thierry van Vugt) en Christen-Unie (Theo Krins) dat de vraag naar decentrale opvang niet voorlag, het ging alleen om 500 mensen op de kazernelocatie voor tien jaar. In werkelijkheid gaat het COA niet neerstrijken waar noch College noch buurtbewoners meewerken. De Christen-Unie lichtte voorts toe dat kleiner ook financieel minder aantrekkelijk is. De financiën van het COA zijn echter geen Raadsverantwoordelijkheid. Het COA is in het vervolgtraject na de toezegging  van 20 juli 2015 misleid met een Bewonersplatform dat echter niet representatief is voor de wijk en alleen op basis van de vaststaande uitgangspunten 500/10jaar/PWA-locatie mocht meedenken over de invulling.

Inmiddels wordt alsmaar dieper de fuik in gezwommen. Gouda Noord zoals het Hoort blijft zich inzetten voor bestuurlijke transparantie en planologische inpasbaarheid. Zoals het Hoort.Hier een korte uitleg van Theo Krins, fractievoorzitter ChristenUnie Gouda,
nog ten tijde van het Islamitisch centrum.Onze bezwaren zijn niet gericht tegen de Islamitische gemeenschap. Zij hebben recht om een gebedshuis en benodigde andere faciliteiten te realiseren, in iedere wijk waar daar behoefte aan is. Wij steunen de moskeebezoekers in Gouda oost die bezwaar hebben tegen het ontvreemden van hun zes ton collectegeld en daarmee de mogelijkheden hun droom van een moderne moskee op loopafstand te realiseren. Ook na het afsluiten van het dossier dankzij de overwinning van Gouda Noord zoals het Hoort en deze moskeegangers op 8 juli blijven wij deze gedupeerden ondersteunen, zelfs met juridische hulp.
Wij maken bezwaar vanwege:

 1. het grote aantal bezoekers, wat de kleine wijk niet aankan,
 2. niet totaal niet betrekken van de omwonenden,
 3. het negeren van de wens van de gemeenteraad,
 4. de benodigde leerwerkplekken voor de kinderen uit het plan verwijderen
 5. het verbinden van het lot van de kinderen en gehandicapten aan dat van moslims, en zo de raad voor het blok te zetten,
 6. het niet opkomen voor de belangen van moslims in Gouda die onder grote druk gezet worden om 1500 euro bij te dragen,
 7. het elke dag opofferen van de veiligheid van 8100 fietsende scholieren

Maar door een combinatie van overvaltactiek buiten medeweten van de bewoners om, desinformatie, niet-transparant bestuur en het meten met twee maten bij de planvergelijking, schuift het stadsbestuur een immense regio-accomodatie ertussen, in plaats van een geschikt terrein aan de rand van de stad hiertoe te herbestemmen. Het plot faalde, er was tweemaal enkele maanden uitstel, en nu staat de vereniging Gouda Noord zoals het Hoort op de bres voor bestuurlijke transparantie en beleidsmatige degelijkheid. Het heilloze plan is echter nog niet van tafel. Terug naar het plan van De Ark/Gemiva uit 2012 dus! Er is al een motie van die strekking aangenomen in de Gemeenteraad.

Het plan van de oorspronkelijke gegadigden van 2012 De Ark/Gemiva bestond uit een school voor Zeer Moelijk Lerende Kinderen in wisselwerking met de verstandelijk gehandicapten van Geimiva, plus diverse mogelijkheden voor leerwerkplaatsen op dezelfde locatie zoals de daktuin op de bunker en de begeleide seniorenwoningen. Op deze woningen waren al zeventig inschrijvingen. De daktuin en de seniorenwoningen zouden vanwege plaatsgebrek vervallen als De Ark/Gemiva de nieuwe buurman, het Islamitisch Cultureel Centrum op hetzelfde terrein zou moeten aanvaarden.

Reeds viermaal kwam er misleidende informatie uit het stadhuis:

 1. over de klankbordgroep met bewoners. Hierbij geldt echter een aanvaarding van het principebesluit, waar de bewoners niet mee akoord zijn gegaan. Zij stellen: "Geen voorwaarden vooraf en geen ja-knikkers." De bewoners hebben dan ook geen zitting in deze klankbordgroep op deze voorwaarden (zie historisch overzicht),
 2. Dat bewoners al in augustus geïnformeerd zouden zijn,
 3. Dat het principebesluit invulling zou geven aan het raadsadvies van 8 oktober,
 4. De brief van de Gemeente aan de bewoners van 17 december.
  Hier is te lezen wat er niet klopt.
   

In de motie van 5 november 2014, die met 18-17 is aangenomen (zie democratie), wordt het college van B&W aangespoord de ABC-constructie in te zetten voor De Ark/Gemiva, nadrukkelijk is niet het Islamitisch Cultureel Centrum genoemd.
Het college beweert invulling te geven aan de motie middels het principebesluit dat De Ark/Gemiva dwingt in gesprek te gaan met het Islamitisch Cultureel Centrum om het terrein samen te gaan benutten, waarbij de woningbouwplannen van beiden echter komen te vervallen, dus het principebesluit staat juist de uitvoering van het oorspronkelijke plan in de weg.

Komen ze er niet uit, dan wordt het aan de vrije markt overgelaten, en de algemene verwachting is dat de Marokaanse gemeenschap dan het hoogste bod kan uitbrengen, met eigen en eventueel buitenlandse fondswerving. Oorspronkelijke partijen De Ark/Gemiva kunnen sowieso niet meebieden en zo weet het college het terrein hoe dan ook aan het ICC toe te spelen. De Ark/Gemiva hadden in het gecreëerde speelveld geen onderhandelingsruimte om hun Programma van Eisen ten behoeve van de Zeer Moeilijk Lerende Kinderen-scholieren en geestelijk gehandicapten uit te voeren.

Helaas komt ook in de pers wel eens een onjuiste weergave van zaken voor. Op 17/18 december bijvoorbeeld, na de presentatie in de Gemeenteraad van de intentieverklaring van De Ark/Gemiva met de samenwerkende moskeebesturen over gezamenlijk betrekken van het terrein. Toen vertelde ICC-woordvoerder Boukayouh na de Raadsvergadering voor de camera van TV West dat ze blij waren een partner gevonden te hebben, en het zou ineens om een kleiner ICC gaan. Ook voor de buurt was het beter zo. Maar het gaat nog steeds om dezelfde 1.500, met dertig leslokalen, dodenwassing, regiofunctie voor bijvoorbeeld bruiloften met bijbehorende feestelijkheden en optochten, enzovoort. De Ark/Gemiva heeft de prikkelarme omgeving en leerwerkplaatsen op de daktuin en de seniorenwoningen moeten opgeven, of had geheel met lege handen gestaan. Zonder intentieverklaring zou het stadsbestuur immers de ABC-doorverkoopconstructie loslaten en bij vrije verkoop zijn de school en gehandicaptenzorg geen partij.

 Helaas namen andere media klakkeloos de suggestie over alsof het ICC verkleind was ten opzichte van 4.500 om zo ruimte te maken en meteen de omgeving tegemoet te komen. De 4.500 is echter vanaf 1 oktober ontkend door het ICC, later werd verklaard dat dit getal alleen op de (2 oktober uit de lucht gehaalde) website van het ICC om de donateurs te enthousiasmeren.
Zo ziet de website eruit vanaf de commotie van 1 oktober vanwege de omvang van het Islamitisch Cultureel Centrum. Precies nadat het besluit is gevallen op 3 februari duikt deze weer op. Een half jaar lang géén informatie.

Een op 5 november 2014 met 18-17 aangenomen motie dat het stadsbestuur de ABC moet voortzetten ten gunste vestiging van de oorspronkelijke gegadigden. Het desondanks doordrukken van het B&W-principebesluit (14 oktober) volgt niet de planpresentatie van 1 oktober. Immers, de seniorenwoningen en de botanische daktuin, beiden leerwerkplekken, vervallen ten gunste van een regionaal centrum voor zeven dagen per week inclusief moskee voor maar liefst 1.500 bezoekers, waar in de gecombineerde opzet overigens eveneens de seniorenwoningen van vervallen vanwege de ongelukkige locatiekeuze. De Ark/Gemiva ging in december 2014 desondanks akkoord met het delen van het terrein, omdat het college het anders op een vrije bieding laat aankomen waar De Ark/Gemiva geen partij in zou zijn. Er is hier sprake van een dwingende werkwijze waarbij misbruik gemaakt wordt van de afhankelijkheid van De Ark van steun van bestuurswege om na twaalf jaar eindelijk eens goed gehuisvest te worden. En dat terwijl de gemeente nota bene een huisvestingsplicht heeft voor scholen. Zoals er ook een extra zorgplicht is ten aanzien van niet-stemgerechtigden, dus de fietsende scholieren die op de meest ongevalintensieve straat van de meest fietsonvriendelijke stad voor de kazerne langs rijden.

Dwang in plaats van zorgplicht: ook dit is voor Gouda Noord zoals het Hoort des te meer reden zich actief op te stellen in de strijd voor een degelijk bestuur van de stad.