Wijkpeiling eventueel AZC in PWA-kazerne

Wijkpeiling 2016-2017

De doorlopende wijkpeiling (mailoproep en gesprekken) voor alternatieve invullingen van de PWA leverde vier categorieën van mogelijkheden op: bewoning, stadslandbouw, economie/energie en maatschappelijke functies. Voorop stond dat het plan-Hegie (Ark/Gemiva + zorgwoningen) uit 2012 de voorkeur had. Ark/Gemiva gaven echter deze optie op toen door Gouda ingehuurd projectleider Lars Pijlman een Bewonersplatform Gouda Noord (niet te verwarren met de latere Stichting Bewonersplatform Gouda Noord) oprichtte die de komst van het AZC zou faciliteren met een lijst van "harde eisen" (die grotendeels de opzet van het COA zelf volgde overigens). Toen school de Goudse Waarden na enige tijd van leegstand zijn intrek nam vanwege de eigen verbouwing, september 2018, kwam er automatisch een vijfde bij: tijdelijke huisvesting van scholen in het kader van het verduurzamen van schoolgebouwen in de aankomende jaren. Gouda Noord is een echte scholenwijk met vele onderwijsvestigingen. Deze resultaten zijn ingebracht op de eerste avond van de Bewonerswerkgroep, 20 november 2018.
 

​Wijkpeiling januari 2016

In januari 2016 hield Gouda Noord zoals het Hoort een Wijkpeiling, om in beeld te brengen wat er leeft in de omgeving van de kazerne. De gemiddeld geaccepteerde capaciteit is afgerond precies 100 mensen, de gemiddeld geaccepteerde gebruiksduur is afgerond 2 jaar en 10 maanden. Deze cijfers zijn waarschijnlijk geflatteerd, omdat de mensen die geen enkele vertrouwen in de politiek meer hebben na de voorgeschiedenis van 2014-2015 het vragenformulier vermoedelijk onbenut hebben gelaten, ervanuit gaande dat de politiek niets met een geluid uit de wijk zal doen.

Populairste meerkeuzevragen betroffen vooral het door het College gevolgde proces (gemiddeld 47 antwoorden per vraagcategorie) en veiligheid (39 antwoorden per vraagcategorie), dus opmerkelijk genoeg niet omvang en gebruiksduur. Deze waren door het College als voorwaarde gesteld voor meepraten in het door de gemeente ingestelde Bewonersplatform: 500 voor 10 jaar en anders hoef je eigenlijk niet mee te praten in het Bewonersplatform. Desondanks beweert het circa twintigkoppige Bewonersplatform namens de wijk te spreken, ondanks dat het totaal geen afspiegeling van de wijk is en de concept-Bestuursovereenkomst tussen College en COA, waar ze erg tevreden over zijn, indruist tegen de gevoelens en wensen van een ruime meerderheid van de buurtbewoners.

 

1 Voorafgaand aan het eventueel tekenen van een Bestuursovereenkomst tussen College en COA moet het volgende geregeld zijn (378 antwoorden, gemiddeld 47 per keuzeoptie):
a. 49 openbaarmaking geschiktheidsonderzoek COA: 13%
b. 35 Openbaarmaking alle in schrift beschikbare commmunicatie COA, gemeente en pandeigenaar ROVB: 9%
c. 38 Herstel vertrouwen College/buurt zoals herhaaldelijk door wethouder tetteroo toegezegd in de Raad tijdens de vorige PWA-discussie: 10%
d. 74 alternatievenonderzoek: 20%
e. 36 Risico-analyse voor AZC-bewoners en omwonenden: 9,5%
f. 59 uitvoering van de motie van 5-11-2016 dat er in huisvesting voor de Ark voorzien moet worden: 16%
g. 47 Een door de bewoners ondersteunde planschaderegeling: 12% h. 40 Raadsebat over de rol van Gouda in het immigratievraagstuk: 10,5%

2 De volgende omvang is voor mij acceptabel: (80 antwoorden, gemiddeld 20 per keuzeoptie)
a. 39 Nullijn: 49%
b. 27 De vrijgevallen 120 van Gemiva: 34%
c. 13 De helft van COA´s 500, dus 250: 16%
d. 1 Met het oog op vluchtelingen na de huidige asielzoekers 1000: 1% (en 1 die dat in Gouda als geheel ondersteunt): 1,5%

3 De volgende gebruiksduur is voor mij acceptabel: (51 antwoorden, gemiddeld 10 per keuzeoptie)
a. 19 Gebruiksduur 1 jaar: 37%
b. 20 Tot een Raadsdebat na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018: 39%
c. 11 Tot 5 jaar: 22%
d. 1 Gebruiksduur 10 jaar: 2%
e. 0 Permanent: 0%

4 Veiligheid wordt volgens mij het beste geborgd door: (236 antwoorden, gemiddeld 39 per keuzeoptie)
a. 48 Intensieve dagbesteding:20%
b. 21 Garantiebanen: 9%
c. 40 Meer politiesurveillance: 17%
d. 46 Een politiepost in het wachtershuis op het kazerneterrein: 19,5%
e. 38 Camera´s op het terrein: 16%
f. 43 Camera`s in de wijk: 18%

5. De meerkosten voor het hervestigen van de Ark en de senioren zijn voor rekening van: 72 antwoorden, gemiddeld 24 per keuzeoptie)
a. 8 School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Ark: 11%
b. 22 De gemeente, dus 73.000 Gouwenaars: 30,5%
c. 42 Het COA: 58%

6 Toetsmomenten: (84 antwoorden, gemiddeld 21 per keuzeoptie)
a. 1 Na 5 jaar: 1%
b. 28 Tijdens deze Collegeperiode als de verantwoordelijken er nog zijn: 33%
c. 10 Tijdens de volgende Collegeperiode, zodat het nemen van verantwoordelijkheid in het coalitieakkoord opgenomen kan worden: 12%
d. 45 Jaarlijks: 54%

7 Concentratie of decentrale opvang: (101 antwoorden, gemiddeld 20 per keuzeoptie)
a. 40 Rond de 100 per locatie zoals Vluchtelingenwerk Nederland aanbeveelt: 40%
b. 2 Grootschalig zoals het COA wil: 2%
c. 26 Kleinschalig op de PWA met gedeeld terreingebruik zodat uitbreiding fysiek niet mogelijk is: 26%
d. 0 Grootschalig op de PWA, leegstand elders in stand houden: 0%
e. 41 Kleinschalig, verspreid over de vele alternatieven die te onderzoeken zijn, optellend tot een groot totaal: 41%