Historisch overzicht

 

"Mission Impossible III"

Zie voor de voorgeschiedenis met het Islamitisch Cultureel Centrum ("Mission Impossible I") het onderste deel vanaf 2012 t/m zomer 2015 en vde voorgeschiedenis van het AZC het tussenliggende deel onder de kop "Mission Impossible II". De drie geschiedenissen kunnen niet los van elkaar gezien worden, vandaar geen drie buttons. Dat bij III de bewoners als eerste benaderd worden (door initiatiefnemer Rijksvastgoedbedrijf) is bijvoorbeeld te danken aan het jammerlijke falen van de overvaltactiek van het College in I; dat de wijk bij III niet voor een voldongen feit geplaatst wordt, vloeit voort uit II; dat er voor III tal van bewonersideeën panklaar liggen voor een nieuwe invulling is de uitkomst van II; dat het College zich niet tegen de wijk keert en dat Rijksvastgoedbedrijf een voorselectie zal houden bij de verkoop waarbij plannen die veel bezwaar uit de buurt kunnen oproepen niet in aanmerking komen, is terug te voeren op I én II, enzovoort.

2017

10 januari
Nieuwjaarsborrel met de presentatie van de Gouda Noord zoals het Hoort ideeënbus over mogelijke nieuwe invullingen van het PWA-complex.

2018

10 januari
​Bewonersbijeenkomst Gouda Noord georganiseerd door de Stichting Bewonersplatform Gouda Noord: Herbestemmingsplan PWA-kazerne naar 'Noordstaet' in zalencentrum Le Patapouf. In een voorafgaand telefoongesprek meldt beheerder Rijksvastgoedbedrijf ons dit een opmerkelijke gang van zaken te vinden. Uiteindelijk wordt er zelfs gestemd over de drie planvarianten die Groenstaet Ontwikkeling met StudioDAT ontworpen hebben. Winnaar wordt Model 1, vier torens, de hoogste zijn zeven gebruikslagen, opvallend is het rijkelijke en lomerrijke groen waar de bewoners tussen zullen wonen.
Twee citaten uit het projectboek van 22 december 2017:
"Op verzoek van het Bewonersplatform Gouda Noord, heeft het architectenbureau StudioDAT gezamenlijk met Groenstaet Ontwikkeling uit Gouda een visie ontwikkeld hoe te komen tot een allesomvattend ontwerp op deze locatie." p.2, tweede paragraaf.
"Door het Bewonersplatform Gouda Noord is gesteld dat er niet meer gekeken moet worden naar het verleden, maar naar het heden, gericht op een duurzame en groene toekomst." p.2, vierde paragraaf.

8 februari
Oriënterend gesprek tussen Gouda Noord zoals het Hoorte en Stichting Bewonersplatform Gouda Noord in ons vergaderzaaltje tegenover de kazerne. Afgesproken wordt dat we ons na alle eerdere ervaringen met het stadsbestuur wij ons niet uit elkaar laten spelen. Als de ene benaderd wordt voor iets, volgt direct een check of de ander voor hetzelfde benaderd is.

17 juli
Stichting Bewonersplatform Gouda Noord geeft te kennen de op 8 februari gemaakte afspraak eenzijdig op te zeggen. Reden: "vanwege de voorgeschiedenis".

30 oktober
Het Rijksvastgoedbedrijf attendert ons op hun notificatie "Verwacht: Groen van Prinsterersingel 44 te Gouda", ofwel de voormalige PWA-kazerne. Wij complimenteren ze voor het vooraf informeren van de buurt.

8 november
Brede inloopbijeenkomst van Rijksvastgoedbedrijf in de Goudse Waarden. Eerst is er een procestoelichting. Er gaat een Bewonerswerkgroep van maximaal 15 personen opgericht zal worden, Gouda Noord zoals het Hoort en Stichting Platform Gouda Noord worden gevraagd zitting te nemen. Voorts melden wij dat we wel een stuk of dertig suggesties hebben voor de invulling van de PWA, overgehouden aan een wijkpeiling in 2016 toen het AZC speelde. Rijksvastgoedbedrijf is zeer geïnteresseerd, toegezegd wordt dat de ideeën uit de wijk beschikbaar gesteld zullen worden.
Citaat uit het verslag, vraag bewoner en antwoord Rijksvastgoedbedrijf:

Wat is de status van het participatierapport? Wat gebeurt er als de gemeente of de projectontwikkelaar iets anders doet dan wat in het rapport staat vermeld?
De gemeenteraad beslist uiteindelijk, daar ligt het laatste woord. Het RVB gebruikt het rapport om de haalbaarheid van de plannen van de bieders te kunnen toetsen. Als een bieding teveel afwijkt van het rapport heeft het geen zin om voor dit plan te gaan, omdat het niet haalbaar is. Naast dat er gekeken wordt of de bieding voor het RVB financieel aantrekkelijk is, kijken we dus ook sterk naar de haalbaarheid van een plan.

Gaat het bij het verlenen van een gunning om zowel de gunningscriteria als de randvoorwaarden van het rapport? Met andere woorden, kunnen bewoners bepaalde plannen afwijzen zodra deze niet volledig aan het rapport voldoen?
In dit participatieproces proberen we tot drie uitkomsten te komen: wat wil de buurt, wat kan het RVB toezeggen en wat laten we als speelruimte voor de ontwikkelaar/koper over? Op voorhand kunnen we nu niet vastleggen dat wat de buurt belangrijk vindt ook daadwerkelijk zal worden meegenomen. Dit hangt immers niet alleen van de bewoners af, maar ook van wat het RVB wil en van wat de gemeente uiteindelijk beslist. Het RVB zal echter niet voor een onrealistisch plan gaan waar op voorhand al veel kritiek op is
.
 

20 november
Eerste avond van de Bewonerswerkgroep.

 

"Mission Impossible II"

Zie voor de voorgeschiedenis met het Islamitisch Cultureel Centrum ("Mission Impossible I") het onderste deel vanaf 2012 t/m zomer 2015. Drie maal werd de suggestie gedaan dat er een AZC zou kunnen komen als het College zijn project ¨Samen-onder-1-dak¨ (schrappen van zorgwoningen en leerwerkplekken ten gunste van een megacentrum van een religieuze groepering) niet zou kunnen afmaken. Twee wethouders en een coalitie-raadslid kwamen ermee in de loop van wat wij noemen Mission Impossible deel I. Tijdens de Raadsavond van 11 mei 2016 over de Wensen & Bedenkingen van de raadsfracties bevestigde raadslid Johan Weeber (Gouda Positief) omstandig dat het duidelijk aangegeven is, dat een AZC een alternatieve invulling kon worden. Tussen de  gewonnen stemming in de Gemeenteraad op 8 juli 2015 (na 2.500 uur vrijwilligerswerk onzerzijds) en de toezegging van burgemeester en wethouder medewerking te verlenen aan het COA (20 juli 2015), zat slechts twaalf dagen. De Raad was niet geraadpleegd, de omwonenden wisten van niets. Het COA is weliswaar verzocht rekening te houdenmet de recente voorgeschiedenis van de wijk, maar is hiervan niet op de hoogte gesteld door het College. Inmiddels wel door ons (in januari 2016 bij een bezoek te Rijswijk en daarna herhaaldelijk per mail aan het bestuurslid dat de Bestuursovereenkomst tekende, twee beleidsadviseurs en de manager Huisvesting). Zoals het Hoort.

​In de zomer werd bekendgemaakt dat het AZC afgeblazen zou worden wegens de afnemende instroom. De timing van het bezoek was dus erg goed geweest: Gouda bleek een wespennest zo niet een mijnenveld dus werd al snel geschrapt.
 

2015

8 juli
Na 2.500 uur vrijwilligerswerk van Gouda Noord zoals het Hoort om de politiek te ondersteunen in de besluitvorming omtrent de Prins Willem Alexander-kazerne, is de 18-17 verhouding die 5 november 2014 ontstond, behouden. Er komt geen financiering voor het schoolgedeelte (De Ark, voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, waar de gemeente wettelijke huisvestingsplicht voor heeft). Het College-initiatief zoals verwoord in het Principebesluit van 14 oktober 2014, namelijk dat alleen meegewerkt zal worden aan doorverkoop van het Rijksgebouw indien de zorgwoningen met leerwerkplekken geschrapt worden ten gunste van een van de grootste Islamitisch Culturele Centra van Europa, is van de baan. De weg ligt open voor vrije verkoop, waarbij het oorspronkelijke combinatieplan van De Ark, gehandicaptenzorg Gemiva inclusief publiek bereikbaar te maken therapeutisch bad, en de zorgwoningen en botanische daktuin op de bunker.

20 juli
Het stadsbestuur zegt toe aan het COA dat er medewerking verleend zal worden aan vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne, zonder dat de Raad of de bewoners hierin gekend zijn. Er zal welwillend op een verzoek ingegaan worden, ¨de kazerne is vrij¨, citeert de burgemeester zichzelf op 23 september tijdens een Inloopavond en 23 december tijdens een bewonersbezoek aan azc Utrecht. De Ark blijft in een reeds jaren afgekeurd gebouw, de zorgwoningen vervallen wederom. Gemiva gaat zelf een alternatief zoeken

8 september
Brief van het COA met formeel verzoek.

9 september
Brief van de gemeente aan de bewoners.

10 september
Onze voorzitter stuurt een mail aan de Burgemeester en het COA om snel met elkaar te spreken ter voorbereiding op de ledenvergadering, om de mensen te informeren dat het om een andere situatie gaat dan de voorgaande tien maanden. Pas antwoord nadat de inloopavond bekend werd gemaakt, met verwijzing naar inloopavond. Op de inloopavond is het zo druk dat een gesprek met het COA niet goed mogelijk is.

10 september
Radio-interview Omroep West met zowel de burgemeester die beweert dat de gemeente door het COA benaderd is, als onze voorzitter die benadrukt dat hij de leden op de ledenvergadering gaat informeren over de verschillen met de afgelopen tien maanden, waartoe hij COA en burgemeester om hulp gevraagd heeft.

10 september
Vereniging Gouda Noord zoals het Hoort stuurt een wob-verzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is tussen 8 juli en 9 september. Antwoord op 19 oktober.

17 september
Brief van de Gemeente aan 18 nabijgelegen straten dat er een inloopavond komt over het als voldongen feit gepresenteerde AZC. Men mag melding maken van aandachtspunten inzake onder andere veiligheid, verkeer, leefbaarheid, onderwijs en gezondheidszorg.

18 september
De burgemeester antwoordt dat hij een inloopavond met COA voorbereid heeft zodat een voorbereidingsgesprek voor de ledenvergadering niet meer nodig is. COA heeft op twee voicemails en twee e-mails niet gereageerd. Inmiddels is wél duidelijk, dat exact dezelfde route van overvaltactiek en desinformatie gevolgd wordt. Verschillen zijn alleen dat de scheiding van kerk en staat niet in het geding is en dat er een goed georganiseerde en effectieve bewonersvereniging vanaf dag 1 in het spel is. Zoals het Hoort.

18-19 september
Folderactie over de standpunten, zie ook homepage.

23 september
Inloopavond in de kazerne met Centraal orgaan Opvang Asielzoekers COA, gemeente Gouda, Vluchtelingenhulp en de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Burgemeester weet geen antwoord op de vraag of er niet eerst over Gouda´s rol in de vluchtelingenproblematiek had moeten worden gediscussieerd. Er wordt door bewoners opgevangen dat COA alleen om ruimte voor een tentenkamp van 1.000 tenten voor 3.000 mensen gevraagd had en vervolgens de kazerne aangeboden kreeg ten koste van de Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, gehandicapten en senioren die ingetekend hadden op de zorgwoningen. Verder tegenstrijdige en onvolledige antwoorden van COA-medewerkers.

26 september
Burendag, Gouda Noord zoals het Hoort houdt een burenborrel op het kazerneplein en verneemt van bewoners dat ze niet erg tevreden zijn over de antwoorden die het COA op de inloopavond van 23 september gegeven heeft.

29 september
Ledenbijeenkomst (geen formele Algemene Ledenvergadering) Gouda Noord zoals het Hoort waar het bestuur vraagt om kartrekkers en uitzoekers.

30 september
De secretaris van de vereniging spreekt in bij de Gemeenteraadsavond en vraagt zo aandacht voor de situatie bij de gemeenteraad. De Burgemeester zegt toe snel met meer duidelijkheid te komen. Wanneer precies is niet bekend.

1 oktober
Bericht in de Cobouw dat aanbieders mogen inschrijven op de ombouw van de PWA tot AZC.

6 oktober
Mail van onze voorzitter aan het COA om alsnog te praten want het was niet goed mogelijk tijdens de inloopavond. Tot op heden nog geen enkele reactie.
6 oktober
Informatieavond gemeente over veiligheid. Nadat een inwoner plenair zorgen uit over het AZC verzoekt onze voorzitter bij de burgemeester ons aan te bevelen bij het COA voor een gesprek. De burgemeester antwoordt dat er geen mailverkeer is tussen Gouda en het COA.
6 oktober
Korte eerste (!) kennismaking secretaris met de gebiedsregisseur van de gemeente Gouda, een jaar nadat het dossier begon. Opvallend is dat de secretaris herkend wordt door de gebiedsregisseur, zonder dat hij zich heeft voorgesteld.

9 oktober
SGP-avond met als titel: Moskee ja of nee.
Hierbij een volstrekt onjuiste verklaring van Harry van den Haak (D66, regelmatig voorzitter van niet-besluitvormende gemeenteraadsvergaderingen) over het niet vooraf kúnnen informeren omdat niet bekend was hoe het Rijk zou reageren op vestiging van een Islamitisch Centrum, terwijl het initiatief tot samenvoegen van de twee planvoorstellen van 14 oktober 2014 was. Plus dat er in april 2014 wel al informatiebijeenkomsen in de moskeeën werden gegeven.

10 oktober
Onder dit stadsbestuur blijft Gouda een magneet voor extreem-rechts: er is een NVU-demonstratie (Nederlandse Volksunie) die overigens rustig verloopt.

15 oktober
Tweede inloopavond met COA, IND, Vluchtelingenwerk en de gemeente. Er blijkt een ´feitenrelaas´ in voorbereiding, dat kennelijk niet voorafgaand aan de eerste inloopavond (zie 23 september) gereed hoefde te zijn. Volgorde is weer geweest: eerst besluiten, dan bij de Raad en bewoners kenbaar maken, dan afwachten wat de consequenties zouden kunnen zijn. Het blijkt vooral om kostenvoordeel voor het COA te doen te zijn. De in eerste instantie (20 juli) gevraagde Noodopvang zou volgens de burgemeester op het gemeenteterrein aan spoorviaduct Hamstergat kunnen maar dan kun je dat niet meer duurder aan een kinderopvang of zorg verkopen.

19 oktober
Ons wob-verzoek over wat er precies gebeurd is tussen 8 juli en 9 september beantwoord.

20 oktober
College stuurt een brief aan de omwonenden van het schoolgebouw aan de Aakwerf. Het gebouw gaat in gebruik genomen worden voor les aan kinderen die afkomstig zijn uit het buitenland. Er staat ook in dat er geen relatie is met de komst van het AZC.
voorzijde achterzijde

27 oktober
Gesprek met Lars Pijlman, als projectleider ingehuurd door gemeente Gouda. Hij blijft erbij dat het AZC er hoe dan ook komt. Wij melden dat de bewoners veel meer zien in kleinschalige opvang en het door de wijk als terugpakactie ervaren wordt. En dat het een centenkwestie is van zowel COA die voordelig aan een pand wil komen als college die andere mogelijkheden achter de hand houdt voor een hogere opbrengst in de toekomst. Asielzoekers en later vluchtelingen zouden beter geholpen zijn als we het nú goed samen oplossen. Ten tweeden male doet Gouda Noord zoals het Hoort de suggestie (eerder al bij het hotlinegesprek met de burgemeester) goodwill te winnen met een bunkerbezoek. Ook deze keer komt er geen vervolg aan de oproep.

27 oktober
Brief via onze advocaat aan het college waarin we de zaken nog eens op een rij zetten.

3 november
Reactie van het college. Het komt erop neer dat onze mening niet wordt gedeeld door het college. Ze verwijzen naar de memo van het college van 19 oktober.

4 november
Eerste nieuwsbrief van de gemeente.

23 november
Eerste bijeenkomst van het door projectcoördinator Pijlman opgezette Bewonersplatform. Bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort heeft de leden opgeroepen plaats te nemen. Twee bestuursleden waaronder de voorzitter hebben ook zitting, ondanks de duidelijke communicatie dat aan de capaciteit van 500 voor tien jaar niet te tornen valt en je dus komt om mee te werken aan het schrappen van de zorgwoningen en oorspronkelijke gegadigden school De Ark en gehandicaptenzorg Gemiva.

7 december
Tweede bijeenkomst van het door projectcoördinator Pijlman opgezette Bewonersplatform. Wie meewerkt wordt als constructief bestempeld. Iemand die nota bene vrijwilliger is voor de opvang van de nieuwe stadgenoten vindt het ongepast die tweedeling te maken want je mag nog best bezwaar tegen werkwijze en omvang hebben.

18 december
Twee bestuursleden van Gouda Noord zoals het Hoort bezoeken Vluchtelingenwerk Nederland. Zij bemiddelen ten behoeve van statushouders, zodat alle formaliteiten van hun intrek in de stad goed geregeld zijn. Inmiddels zijn zo´n 150 woningen toebedeeld.

22 december
Twee bestuursleden van Gouda Noord zoals het Hoort nemen een spontaan kijkje in AZC Breda, volgens projectcoördinator Pijlman een geschikte ter vergelijking gezien de ligging in een woonwijk. De voormalige Koepelgevangenis is echter afgescheiden door een brede slotgracht en een parkeerplaats van een winkelcentrum, een open parkeerplein waar ook een politiebureau gevestigd is . Het is een drukke in- en uitloop met boodschappen, maar iedereen is rustig en velen groeten beleefd.

23 december
Bezoek aan AZC Utrecht, gearrangeerd door projectcoördinator Pijlman. Volgens hem is dit eveneens een geschikte ter vergelijking gezien de ligging in een woonwijk. Het voormalig militair ziekenhuis en revalidatiecentrum is echter door een brede doorgaande weg afgescheiden. Op een klasje kinderen na, die vooral computerschietspelletjes zitten te doen, is er bijna niemand. Van een voormalig COA-buschauffeur vernemen we later dat voor dit soort geruststellende ontvangsten wel eens een tijdelijke ontruiming met dagexcursies voor de AZC-bewoners georganiseerd wordt.
 

Kerstvakantie
Voorbereidingen voor Mission Impossible deel II: verweer tegen de driemaal aangekondigde terugpakactie vanuit het College in 2016-2018 (in maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen).

 

2016

5 januari
Nieuwjaarsreceptie van SGP Gouda, met een toespraak van wethouder Tetteroo (PvdA), portefeuillehouder tijdens het eerste kazernedrama. Opmerkelijke opmerkingen over het overmatige vertrouwen dat burgers in het bestuursrecht hebben. Bijvoorbeeld: een termijn overschrijden hoort niet, maar er zitten geen consequenties aan. En een beschouwing op de communicatie omtrent de PWA-kazerne: die was goed maar niet iedereen wil de boodschap horen of is het ermee eens. Tijdens de ¨megamoskeediscussie¨ was het standpunt steeds dat het beleid goed was maar er beter gecommuniceerd had moeten worden...

7 januari
Derde bijeenkomst van het door projectcoördinator Pijlman opgezette Bewonersplatform. Bij de rondvraag wil iemand weten of er nog een bunkerbezoek komt, Pijlman zegt onmiddelijk toe zich er hard voor te maken, al kan hij niets garanderen. Eerder had Gouda Nord zoals het Hoort aan burgemeester Schoenmaker deze suggestie al gedaan, als mogelijkheid goodwill te winnen. Er is geen respons op gekomen. Ook aan Pijlman zelf is de suggestie gedaan, wederom zonder vervolg. De rondleiding is later inderdaad gehouden.

9 januari
Onze voorzitter bezoekt de voorzitter van bewonersvereniging Zutphen, het vorige project van projectcoördinator Pijlman. Wat blijkt: men verwachtte in het voormalige pension van de rechercheursschool 200-300 nieuwe stadgenoten, gezien de bestaande capaciteit voor de politiemensen die daar een weekje intern gingen voor training. Het bleek een kwestie van verbouwen: AZC Voorsterallee opende met 750 hetgeen in een jaar tot 850 opgevoerd was. De bewoners hadden een bezoek aan AZC Winterswijk gekregen, waar de buurt niet geprotesteerd had. Daar is de wijk echter later gebouwd dan het AZC. De ¨Vijftien adviezen¨ van de adviesgroep die de omwonenden hadden opgezet, leverde op dat de wijkagent wat vaker langs zal komen.
Geschatte kosten van de verbouwing: 14-18 miljoen euro, dus geen kortetermijninvestering.

12 januari
Nieuwjaarsborrel met de presentatie van de Gouda Noord zoals het Hoort-ideeënbus over de nieuwe invulling van de PWA-kazerne.

18 januari
Gouda Noord zoals het Hoort wordt (evenals enkele mensen van het gemeentelijk Bewonersplatform en twee klachtindieners) geïnterviewd door Ombudsman Miedema. We melden dat het College eerst beslist, dan bekendmaakt, en dan de beleidsvoorbereiding start, net als in het vorige kazernedossier. De ingekochte rapporten hebben vervolgens vooropgezette uitkomsten die voor het beleid pleiten. Omdat wij zo actief de communicatie bleven opzoeken, evenals de vorige keer, bleven de vliegende dranghekken achterwege. Het opzetten van een inspraakcomité dat het beleid moet onderschrijven en wat aanvullingen mag voorstellen, is ook slecht gevallen. Dat is geen afspiegeling. Onze Wijkpeiling wijst totaal niet op enig draagvlak voor 500 voor tien jaar op die locatie. Het wantrouwen wordt zo allerminst weggenomen. In het vorige dossier was de wijze van omgaan met de Raad en het zo lang mogelijk achterhouden van informatie (vaak waren WOB-verzoeken nodig) ook al een slecht signaal naar de burgerij. De notulist stuurt enkele weken later een uitstekende verslaglegging van het gesprek ter accordering, helaas is er voor de conceptversie van het totaalverslag nauwelijks gebruik van gemaakt (zie 1 juli).

18 januari
Ledenborrel in de kazerne.

20 januari
Bezoek aan het COA te Rijswijk. Ze geven vooraf aan goed geïnformeerd te worden door het College maar blijken niet op de hoogte van de wijkverkenning van adviesbureau Publieke Versnellers, dat het College voorjaar 2015 had ingekocht (vijftienduizend euro om met een lampje naar voorstanders te zoeken voor een herkansing van de Klankbordgroep). Hierin wordt onder meer de strijdvaardigheid van de wijk en het ontsane wantrouwen vermeld. Ons exemplaar wordt gekopieerd voor nadere bespreking, maar vanaf nu houdt het COA de boot af wat nader overleg betreft, hoewel ze later in reactie op onze herinnering aangeven belangstelling voor onze Wijkpeiling te hebben.

21 januari
Het Bewonersplatform komt bijeen om de verzamelde punten uit te werken.

Eind januari/begin februari
Wijkpeiling door Gouda Noord zoals het Hoort, zodat een beeld ontstaat wat er leeft in de wijk en de vereniging op basis van wensen en behoeften de verdere aanpak kan bepalen. Van de respondenten wil 49% de nullijn vasthouden, 51% wil een AZC wel toelaten, waarbij de gemiddelde geaccepteerde omvang 100 is.  Zie button Wijkpeiling. COA wil er wel nader over geïnformeerd worden, maar ons niet ontvangen onder verwijzing naar de gemeente, die echter heeft gekozen alleen met het Bewonersplatform te willen communiceren op basis van het 500/10-jaar/PWA-criterium.

15 februari
Bezoek aan AZC Breda, gearrangeerd door projectcoördinator Pijlman. Volgens hem is dit eveneens een geschikte ter vergelijking gezien de ligging in een woonwijk. De voormalige Koepelgevangenis is echter door een brede slotgracht afgescheiden, blijkens een bezoekje van bestuursleden van Gouda Noord zoals het Hoort op 22 december 2015. Asielzoekers kunnen direct een parkeerplaats oversteken waar een politiebureau aan gelegen is, en komen dan al bij het winkelcentrum. In Gouda Noord ligt de woonwijk tussen enerzijds de kazerne en anderzijds de twee winkelstraatjes en verderop het stadscentrum. Tevens valt op dat het tijdens ons cursusbezoek aanmerkelijk rustiger is dan de dag ervoor, toen er veel meer volwassen mannen waren. Een voormalig buschauffeur van het COA informeert ons dat hij wel eens een AZC deels heeft leeggereden omdat er bezoek kwam van een bewonersgroep uit een andere gemeente. We hebben dit niet kunnen verifiëren.

18 februari
Voorzitter Gouda Noord zoals het Hoort woont het atoombunkerbezoek bij dat de PWA-projectcoördinator georganiseerd heeft voor het gemeentelijk Bewonersplatform en de wijk. Aansluitend is er een COA-presentatie van hun Geschikheidsonderzoek. COA is zichtbaar verbaasd te vernemen dat de wijk overwegend tegen een AZC van de beoogde omvang is. Ze gingen uit van de informatie dat er een Bewonersplaform was om het in samenspraak met de buurt te doen. Dit was echter voorshands ingesteld op 500 capaciteit voor tien jaar op de PWA-locatie, in plaats van de mening van de buurt te peilen. Zie button Wijkpeiling.

21 februari
Mail van Gouda Noord zoals het Hoort aan het COA (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers, beleidsadviseurs Wendy van der Tol en Annette Bos) waarin we melden dat de mensen die 18 februari namens het COA gepresenteerd hebben zichtbaar verbaasd waren dat dit buiten de wijk om gedaan is. We bieden aan onze Wijkpeiling samen te bespreken. Ook vragen we of ze al de Wijkverknning van Publieke Versnellers bestudeerd hebben. Het 'Ja-mits'-uitgangspunt van de burgemeester behelst immers ook rekening houden met de voorgeschiedenis van de wijk. Twaalf dagen voor zijn toezegging de 500/10jaar/PWAlocatie-formule te faciliteren was er immers hooglopend maatschappelijk debat tot een eind gekomen. Ze bleken 20 januari dat rapport niet te hebben ontvangen namelijk. Dat bezoek eindigde met de wens van COA-zijde dat rapport nog eens nader te bespreken. COA verkiest vooralsnog radiostilte.

27 februari
Gouda blijft onder dit gemeentebestuur een magneet voor extreem-rechts. Het Identitiair Verzet staat met vlaggen op het dak van de kazerne. Dertig politie-agenten rekenden de demonstranten in, ook toeschouwers moesten verantwoording afleggen. Bewonersverenging Gouda Noord zoals het Hoort neemt in de pers afstand van de actie, hetgeen in een internetbericht van de Goudse Post verwoord wordt.

circa 10 maart
Hervatting besprekingen tussen College en COA. Het Bewonersplatform mag er niet bij zitten, wellicht omdat ze dan uit de eerste hand vernemen dat er sinds de toezegging mee te werken (20 juli 2015) niet veel te onderhandelen valt, behalve over vergoedingen van eventuele schadeclaims en dergelijke.

15 maart
Mail van Gouda Noord zoals het Hoort aan het COA (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers, beleidsadviseur Wendy van der Tol) waarin we ons wederom aanbieden voor gesprek. We melden dat we best trots zijn dat Gouda nog steeds niet met vliegende dranghekken in het nieuws is. Zoals het Hoort. Reactie is dat de gemeente aanspreekpunt voor de bewoners is. We melden dat het bestuur juist buiten de wijk om werkt via het Bewonersplatform. We bieden ons nogmaals aan om de werkelijke gevoelens in de wijk, het Wijkonderzoek van Publieke Versnellers en onze eigen Wijkpeiling te bespreken.Ook de onwil van het College om het vertrouwen te herstellen - een belofte uit het El Wahda-dossier - wordt genoemd. Het COA verkiest vooralsnog radiostilte.

8 april
Woordvoerder Boukayouh van El Wahda, het Islamitisch Cultureel Centrum, laat in het Algemeen Dagblad optekenen dat er drie locaties op het oog zijn. Er zal niet vooraf contact met de omgeving gezocht worden vanwege de te verwachten commotie. Op alle drie de beoogde locaties is een wijziging van het Bestemmingsplan nodig, hij hoopt dat dit geregeld gaat worden. De commotie omtrent de PWA destijds was mede ingegeven door de geheimzinnigheid en de rol die het College op zich nam om als projectontwikkelaar de ambities van het grootste Islamitisch Cultureel centrum van Noordwest-Europa te verwezenlijken. Stilzwijgende voorbereiding zonder overleg met de buurt lijkt een recept voor herhaling, maar Boukayouh beweert ¨geen eerlijke kans¨ gekregen te hebben. Strikt genomen is dit juist, gezien de harde strijd die het College tegen de wijk gevoerd heeft in het belang van El Wahda.

19 april
Mail van Gouda Noord zoals het Hoort aan het COA (beleidsadviseur Annette Bos die we op de inloopavonden van september en oktober 2015 gesproken hadden, zat ooit in Gouda Noord op school) waarin we het gespreksverslag van de Ombudsman meegeven dat tamelijk accuraat weergeeft hoe de zaken in het eerste kazernedossier verlopen zijn. We merken op dat er 2.500 uur vrijwilligerswerk in de goede afloop geïnvesteerd is. De overeenkomsten met de vorige overvaltactiek, toen het College met El Wahda als voldongen feit kwam door het op eigen initiatief te combineren met school De ark en gehanicaptenzorg gemiva, en het verslag aangevuld met eigen aanmerkingen, leiden het verzoek tot datumvoorstellen in. Het COA kiest vooralsnog voor radiostilte.

23 april
Gouda blijft onder dit gemeentebestuur een magneet voor extreem-rechts. Zowel Defend Gouda als Zwart Front houden een mars richting PWA-kazerne. Tegelijk twittert de lokale Christen Unie vanaf het landelijk partijcongres dat de Bestuursovereenkomst tussen College en COA goed gelopen is en niet tot onrust heeft geleid. Een fotomoment illustreert het: de concept-Bestuursovereenkomst is blijkbaar gepresenteeerd (inderdaad aan de Raadsleden en de auteurs van het Bewonersplatform, vertrouwelijk). Een reactie van onze voorzitter dat er juist veel onrust in de wijk is, wordt weggehoond met een smalende opmerking over de kleine opkomst van de demonstratie, die inderdaad niet groter blijkt dan de omvang van het gemeentelijk Bewonersplatform.

26 april
Openbaarmaking van de concept-Bestuursovereenkomst. De gefaseerde opbouw die het Bewonersplatform als harde voorwaarde had gesteld, maakt een maximale capaciteit van 500 in 366 dagen mogelijk, met tussentijdse tempoversnellingen als de burgemeester alles ordelijk vindt verlopen. De harde voorwaarde dat het AZC na tien jaar dicht gaat, is niet overgenomen: er is slechts overeengekomen dat na tien jaar de Bestuursovereenkomst niet verlengd kan worden. Er kan wel een nieuwe komen. De topprioriteit om bij de ¨onderhandelingen¨ aanwezig te mogen zijn, was eerder al vervallen. Dan had het Bewonersplatform kunnen ontdekken dat er niet echt onderhandeld werd, na de reeds gedane toezegging van 20 juli 2015 dat het College zou meewerken. Voor deze topprioriteit heeft het Bewonersplatform zich niet sterk gemaakt, de vraag is ook of ze dat met de andere topprioriteiten zullen doen. Voor de toekomst van de wijk maakt de omvang tijdens de eerste paar maanden natuurlijk weinig uit.

2 mei
Mail van Gouda Noord zoals het Hoort aan het COA (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers, beleidsadviseurs Wendy van der Tol en Annette Bos) waarin we melden dat de concept-Bestuursovereenkomst die buiten de wijk om opgesteld is juist om die reden nogal wat weerstand oproept. Wij hebben dankzij onze Wijkpeiling nog enig draagvlak in de wijk ontdekt, we onderstrepen de pertinente weigering van het College om met de wijk in gesprek te gaan (het Bewonerscollege is inmiddels geslonken tot circa vijftien mensen want je mag alleen meepratn als je het beleidsvoornemen steunt), en zijdelings wordt opgemerkt dat de voorzitter vrijwilliger is in de verwelkoming van asielzoekers in Gouda. Terugverwijzen naar de gemeente die niet in gesprek wil is zinloos, desondanks verkiest het COA radiostilte.

9 mei
Verkennende Raadsvergadering met inspreekbeurten van onder meer Gouda Noord zoals het Hoort. De inspreekbeurten benadrukken openbare veiligheid, de onduidelijke definities waardoor er veel  afspraken nog niet afdwingbaar zijn, het gegeven dat het Bewonersplatform geen dekking in de wijk heeft die immers in grote meerderheid geen 500-capaciteit wil, en de mogelijke schadeclaims door woningwaardeverlies die wellicht niet door het COA vergoed wordt ondanks het op zich goede artikel 21.   Onder meer de oprichting van de nieuwe lokale partij Gouda Voort zoals het Hoort wordt aangekondigd. Hier de samenvatting van de inspreekbeurt van Gouda Noord zoals het Hoort die de volgende dag voorafgaand aan de fractievergaderingen aan de Raadsleden verzonden is.

10 mei
Mail van Gouda Noord zoals het Hoort aan het COA (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers) waarin we melden dat in de Raadsvergadering van 9 mei wethouder Niezen (Groen Links) beweerd heeft dat het COA steeds goed op de hoogte gehouden is. De vraag i dus, of dan het COA een toneelstukje heeft opgevoerd door te beweren de Wijkverkenning van Publieke Versnellers niet toegespeeld te hebben gekregen. Onder verwijzing naar de brief van burgemeester Schoenmaker, waarin het COA wordt opgeroepen rekening te houden met de recente voorgeschiedenis van de wijk, en ons goede gesprek vanm 20 januari te Rijswijk, vragen we dus of er sprake is van een schijnvertoning. Het COA verkiest vooralsnog radiostilte.

11 mei
Raadsvergadering waarin de partijen hun ´Wensen & Bedenkingen´ kunnen uiten. Een stemming over een Raadsbesluit, waarmee de burgers van alle Raadsleden zou kunnen zien waar ze staan in de discussie, wordt afgehouden. Er is geen financiële onderbouwing maar de meeste partijen geven groen licht voor een definitieve Bestuursovereenkomst. Gouda Positief, die de wethouder Financiën levert, heeft als enige geen Wensen & Bedenkingen. Hier de terugblik op de Raadsavond over Wensen & Bedenkingen, zoals die onder de leden van Gouda Noord zoals het Hoort verspreid is.

12 mei
Iemand maakt een Twitter-account aan met de pasfoto van de voorzitter en brengt onder diens naam diverse berichten uit die goed aansluiten bij het artikel in het AD van 11 mei, waarin de aankondiging van Gouda Voort als nieuwe lokale partij vermeld wordt. Enkele onjuiste citaten waarin de voorzitter zichzelf erg groot voordoet, worden triomfantelijk uitgemeten in de tweets. Twitter USA en de politie worden verwittigd. De tweets sluiten naadloos aan bij een gesprek woensdagavond 11 mei met een Raadslid over twittermisbruik in de politieke arena en de teneur in de verslaglegging door het Algemeen Dagblad. Alle Raadsleden worden per mail op de hoogte gesteld, verder weet niemand het nog, en direct is het twitteraccount niet meer actief.

13 mei
Minister Plasterk schrijft de gemeenten aan om de opvang van vluchtelingen en staushouders te versnellen middels oplevering van opvanglocaties. In bijvoorbeeld Woerden wordt eerst gedebatteerd in de Raad, in plaats van de Raad slechts te informeren nadat het COA medewerking toegezegd is (20 juli 2015) onder het 'mits' dat er met de voorgeschiedenis van de wijk rekening houdt, waarover het COA vervolgens niet geïnformeerd wordt. Ondergrens van COA is blijkens Raadsstukken uit Woerden (24 mei 2016) inmiddels 300 te zijn, met de mogelijkheid van kleinere satellietlocaties die van de voorzieningen van de grotere gebruik maken.

16 mei
Bezoek van onze voorzitter aan het politiebureau vanwege de aangifte van identiteitsfraude via Twitter. Reactie van Twitter USA (San Fransisco) wordt afgewacht.

19 mei
Twitter USA (San Fransisco) meldt dat het account uit de lucht gehaald is wegens schending van de Twitter-regels, namelijk ´Impersonation´ (je uitgeven voor iemand anders). Nu kan de politie er geen onderzoek meer naar doen. De berichten sluiten naadloos aan bij een gesprek dat onze voorzitter heeft gehad op 11 mei na het Raadsdebat over de wensen & Bedenkingen, met een Raadslid van Gouda Positief over de berichtgevingen in het Algemeen Dagblad. Er waren geen andere omstanders. Door op 12 mei alle Raadsleden te informeren dat de account vervalst was, wist Gouda Noord zoals het Hoort de tweets direct te stoppen. Enkele sympathiebetuigingen vanuit politieke partijen en een zeer uitvoerige reactie met verzoek om vertrouwelijkheid van Gouda Positief sluiten dit naargeestige hoofdstuk af.

24 mei
Raadsmemo van het College, als antwoord op de Wensen & Bedenkingen van het Raadsdebat van 11 mei. Er wordt onder meer gesteld dat de vestiging van een AZC budgetneutraal zal verlopen, en claims uit de omgeving bij het COA gedeclareerd kunnen worden (zie hieronder 8 september waar het COA dit ontkent).

25 mei
Een motie van Gemeentebelangen Gouda, Gouda 50+, Groen Links en de PvdA over locatieonderzoek haalt het niet. In Woerden is juist besloten een derelijk onderzoek te doen, waarbij drie locaties nader bekeken en vergeleken zouden worden bij wijze van beleidsvoorbereiding. Met een terloopse opmerking geeft burgemeester Schoenmaker aan dat de Bestuursovereenkomst met het COA die dag getekend is. Geen infomatie over de financiële onderbouwing of de gehanteerde definities, al waren dat bij de Gemeenteraadsvergaderingen van 9 en 11 mei nog heikele punten. De nieuwe COA-ondergrens van 300 blijft buiten beschouwing: er is getekend voor 500.

4 juni
Mail van Gouda Noord zoals het Hoort aan het COA (manager huisvesting Carolien Schippers) waarin we navraag doen naar de ontwerpwedstrijd voor noodopvang. De COA-medewerker die op dit project zit, geeft er korte tijd later antwoord op.

5 juni
Het COA  (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers) is in KRO´s Radio Reporter. Hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft) geeft aan dat het vooral om huisvesting van statushouders is, daar is veel leegstaande kantoorruimte voor maar dat moet dan omgebouwd worden.

6 juni
Mail van Gouda Noord zoals het Hoort aan het COA (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers), inhakend op de reportage van Radio Reporter waarin we het volgende voorstel doen:

Zullen we tegen de achtergrond van de prijsvraag voor woningontwerp, de mogelijkheden die Gouda in dit opzicht te bieden heeft, en het geringe draagvlak voor een 500-AZC die buiten de woonwijk om geregeld is (het Bewonersplatform staat niet voor de wijk), hierover nader van gedachten wisselen? Voor een eventueel AZC op het kazerneterrein zouden overigens 70 zorgwoningen vervallen die voor doorstroom op de woningmarkt had kunnen zorgen, die mede ten gunste van de Taakstelling van 184 woningen voor statushouders gunstig zou uitpakken. Het probleem van de 16.000 AZC-bewoners die een eigen onderkomen hadden moeten hebben, wordt dus verder verergerd. Dat kan beter, zeker in Gouda!

Lijkt me een strak plan, om het land te tonen wat je met overleg en creativiteit kan bereiken. En spaart het COA daarmee een hoop gedoe uit op andere plaatsen. Welbestede tijd, zo´n gesprek. Doen?

De bijdrage van Gouda aan het immigratievraagstuk kan veel meer zijn dan een nog lang voortslepende touwtrekkerij over een AZC. Ik geloof nog steeds dat Gouda een voorbeeld voor het land kan zijn. Zoals het Hoort.
Het COA verkiest vooralsnog radiostilte.

28 juni
Algemene Ledenvergadering van Gouda Noord zoals het Hoort bij de recent geopende locatie van het Leger des Heils, voormalig buurthuis de Noorderzon.

30 juni
De VVD-fractie trekt de steun aan het CAansluitend op ons constructieve gesprek in januari waar jullie op eigen verzoek nog een vervolg op tegoed hebben, haak ik even in op de uitzending van KRO´s Radio Reporter van gisteravond. Professor Boelhouwer van de TU Delft sprak van een behoefte aan huisvesting voor 16.000 statushouders. Daarmee zou de behoefte aan nieuwe AZC´s en dus de druk op het COA al flink afnemen. Zelf gaf je aan dat er al concessies aan de kwaliteit van de noodopvang gedaan worden (evenementenhallen) en soms veel geld uitgetrokken wordt, juist vanwege die druk. Studenten van hoogleraar Remoy (eveneens TU Delft) rekenden voor dat hallen niet eens een prijsgunstige oplossing vormen.

4 juli
Collegepartij VVD stemt tegen het College in, nadat oppositiepartijen Gouda Positief en de PvdA een motie van de Christen Unie hadden gesteund (over handhaven van van de contacten tussen steunouders en jongeren) die als "onuitvoerbaar" bestempeld was (het speelt namelijk deels buiten de Goudse stadsgrenzen). Coalitieafspraak is dat onuitvoerbare moties niet gesteund worden. Er waren al langer spanningen in het College, onder meer naar aanleiding van het College-initiatief "3-onder-1-dak" ofwel het Principebesluit over de PWA-kazerne van 14 oktober 2014, met de nasleep tot in juli 2015 (zie verder onderaan deze pagina).

1 juli
De Nationale Ombudsman brengt een rapport uit over de communicatie vanuit de gemeente Gouda:
"Verslag van Bevindingen over klachten over de gemeente Gouda". Het gesprek van 18 januari (zie boven) is gerduceerd tot een toelichtend zinnetje dat we staan voor Transparant Bestuur en Planologische degelijkheid, en dat we menen vliegende draghekken hebben voorkomen. Aangevuld met een bewoner die zich niet met de "acties" kan verenigen (hoewel we een overlegvereniging en geen actievereniging zijn...). Algemene teneur is dat de bevolking niet wil luisteren, bestuur er alles aan probeert te doen, en ambtenaren met WOB-verzoeken opgezadeld worden. Tekstopbouw is zodanig dat Gouda Noord zoals het Hoord de mondigste en minst constructieve groep is. Dit ondanks de destijds uitstekende verslaglegging van het interview van 18 januari die ons ter accordering is toegestuurd.

4 juli
Wethouder Werger (VVD) biedt haar ontslag aan in de Gemeenteraad. Er volgt een motie van wantrouwen aan het adres van alle andere wethouders, die wordt aangenomen met 18 stemmen (van de 35); de VVD stemt namelijk mee met de voltallige oppositie. De wethouders stappen allemaal op: Tetteroo (PvdA), De Laat (Gouda Positief), Bergman (D66), Niezen (Groen Links). De burgemeester vormt samen met waarnemend burgemeester Astrid van Eersel (Gouda 50+) deze zomer het bestuur. Beoogd wordt door de oppositie, half september een nieuw College gevormd te hebben. Welke coalitiepartijen kunnen aanblijven, is vooralsnog ongewis.

11 juli
Op verzoek van de oppositie heeft het voormalige College een Verkenner aangezocht om de toedracht van de val van de coalitie in kaart te brengen evenals de mogelijkheden van een nieuwe bestuurssamenstelling die stabiliteit waarborgt. Het is PvdA-prominent Hans Andersson geworden, oprichter van adviesbureau Andersson Elffers Felix. Hij heeft veel ervaring in organisatorische processen. Hij start maandag 11 juli aan zijn klus.

12 juli
Via een LinkedIn-bericht ('Inmail') biedt Gouda Noord zoals het Hoort de Verkenner ondersteuning aan en tipt alvast dat de bestuurscultuur een belangrijk rol heeft gespeeld.

Mail aan COA (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers, beleidsadviseurs Wendy van der Tol en Annette Bos) waarin we aangeven dat er geen College meer is om mee in gesprek te gaan, aanvullend op eerdere mededelingen dat zij sowieso niet met de wijk in gesprek willen maar een eigen Bewonersplatform hebben dat voorshands de beleidsuitgangspunten moet onderschrijven. we bieden nogmaals onze assistentie aan voor de vraagstukken waarvoor het COA zich gesteld ziet. En we wijzen op een politieke lente na het zomerreces, aangezien een ander College zal aantreden dan hetgeen gevallen is.

20 juli
In de pers wordt medegedeeld dat het COA een gepland AZC in Enschede heroverweegt, nu de bouwkosten blijken tegen te vallen en de instroom van migranten lager is.

21 juli
Op www.COA.nl wordt bekendgemaakt dat er veel vragen binnenkomen over opvang van migranten, nu de instroom afgenomen is. Het is inmiddels alom bekend dat er een leegstand van eenderde is in AZC's, en dat ze voor eenderde bevolkt worden door statushouders voor wie nog geen huurwoning gevonden is.

1 augustus
Bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort reageert op het conceptrapport van de Ombudsman met een document van 6.666 woorden. De samenvatting, het document zelf en het verslag dat de Ombudsman maakte van het vraaggesprek met Gouda Noord zoals het Hoort zijn te vinden onder de button Ombudsman.
Gouda Noord zoals het Hoort legt contact met Verkenner Andersson, die een nieuw College voorbereidt, met de Ombudsman-rapportage als aanleiding. De oorzaken van spanningen die tot de val van het College hebben geleid op 4 juli, komen bij uitstek tot uiting in onze bespreking met de Ombudsman en de reactie op het concept-rapport. Het is de bestuursstijl die niet alleen kwetsbare doelgroepen dupeert, maar ook tot maatschappelijke spanningen in Gouda Noord leidt en als enige positieve resultaat de val van het regiem inluidt. Opmerkelijk genoeg heeft Andersson een zakenmailadres (Hans@) uit de lucht gehaald, waarop lokale partij in oprichting Gouda Voort hem een mail met hulpaanbod had gestuurd. Via de griffie wordt onze mail alsnog bezorgd.
Gouda Noord zoals het Hoort geeft vervolg aan het contact dat er aldoor met het COA geweest is, ook weer op basis van het werk van de Ombudsman en onze reactie erop. Uitgangspunt is dat je elkaar steeds goed op de hoogte houdt en tot gezamenlijke oplossingen komt (zie ook de button Alternatieven AZC).

Mail aan het COA (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers, beleidsadviseurs Wendy van der Tol en Annette Bos) waarin we verwijzen naar de Antwerpseweg 5 in de half leegstaande kantoorwijk Goudse Poort. Het is een gemeentepand, goed gesitueerd voor opvang zonder overlast maar op loopafstand van voorzieningen. De gemeente kan het snel beschikbaar stellen en is er zelf mee geholpen als dit uit de leegstandsportefeuille gehaald kan worden. We melden dat we ons budget voor juridische stappen eigenlijk liever besteden aan onderzoeksjournalistiek, nu gebleken is dat zelfs de ombudsman er de vinger niet achter krijgt. we bieden wederom overleg aan.

2 augustus
Mail aan COA-directeur Bakker om afstemming over de vele mogelijkheden die Gouda heeft om het COA in zijn taakstellingen te ondersteunen.

Mail van het COA (beleidsadviseur Wendy van der Tol) met een afwijzing van dialoog, daarvoor ziet het COA geen rol voor zich weggelegd. Dit kennelijk ondanks hun verzoek door te praten over de Wijkverkenning van Publieke Versnellers en hun interesse voor onze eigen Wijkpeiling waar destijds enig draagvlak uit te mobiliseren was.

8 augustus
Nog altijd geen reactie van Verkenner Andersson, die al in zijn laatste week zit. Wellicht maakt hij uit tijdgebrek dezelfde fout als de Ombudsman namelijk door zich tot vraaggesprekken (zoals met de fractievoorzitters) te beperken. De griffie meldt desgevraagd dat er volgens het eerdere persbericht geen mededelingen worden gedaan tijdens dit proces, maar waarom er geen enkel (beleefdheids)antwoord komt op ons herhaalde hulpaanbod blijft ongewis.

15 augustus
De gemeenteraad wordt bijgepraat over de eerste bevindingen die Verkenner Andersson voor € 250,--/u heeft verzameld.

24 augustus
Verkenner Andersson presenteert zijn eindverslag.

30 augustus
Het eindverslag van Andersson (PvdA) lijkt een ruime interpretatie toe te laten. Formateur Roland van Scherven (D66) gaat niet eerst aan de slag met de kernboodschap van de eerste bevindingen dat eerst het wantrouwen overwonnen moet worden, maar laat de voltallige oppositie en de VVD buiten de eerste formatieronde. Er wordt aangestuurd op behoud van tenminste enkele wethouders, zoals Verkenner Andersson (PvdA) ook in de pers liet doorschemeren met de opmerking dat "enkele wethouders" vervangen zouden moeten worden.

1 september
Formateur Roland van Schelven (D66) gaat met pensioen als burgemeester van Culemborg en gaat direct aan de slag met de Collegevorming. Een week eerder had hij al een eerste gesprek gevoerd. Hij borduurt voort op de slotsom van verkenner Andersson dat Groen Links moet wijken ten gunste van het CDA en de Christen-Unie. Er wordt dus niet met een schone lei begonnen, want Gouda Positief, de PvdA en D66 blijven in deze opzet een wethouder leveren en kondigen zlfs aan dat het dezelfde personen zullen zijn.

8 september
Mail aan COA (Bestuursovereenkomstondertekenaar en COA-bestuuslid Peter Siebers, beleidsadviseurs Wendy van der Tol en Annette Bos, cc manager huisvesting Carolien Schippers) waarin we aangeven dat de Raadsmemo van 24 mei stelt dat een AZC voor Gouda budgetneutraal zou zijn en claims van de buurt bij het COA gedeclareerd kunnen worden.

Reactie van het COA (Wendy van der Tol) dat eventuele declaratie op basis van situatiespecifieke afspraken geschieden en het verder in de Bestuursovereenkomst geregeld is. Het College blijkt dus de Raad vals voorgelicht te hebben in de Raadsmemo van 24 mei.

17 september
Bekendmaking dat er gekozen is voor een 'zakencollege': indiener van de motie van wantrouwen tegen vier zittende wethouders Christen Unie gaat samen met het mede-ondertekenaar CDA de wethouders in het zadel houden en krijgen ieder een deeltijdwethouder. Hoewel getalsmatig niet nodig (26-9), geeft de SGP gedoogsteun.

20 september
Ombudsman komt met zijn rapport ''Omstreden bestemming" over de werkwijze van het College dat juist verbreed is met twee christelijke partijen. Het blijkt een opmerkelijke verbetering ten opzichte van de gespreksverlagen, nadat we daar een 6.666 worden tellende reactie op hadden gestuurd. Toch enkele kanttekeningen:
- Er is sprake van een moskee, het betrof echter een 24/7 Islamitisch Cultureel Centrum.
- De nadruk ligt op de impact op de leefomgeving als aanleiding voor een luisterend oor vanuit de gemeente, maar juist de bestuurlijke onzuiverheden en de schimmigheid door de inmiddels aangebleven wethouders hebben kwaad bloed gezet.
- Foutje op p. 7: die Klankbordgroep is nooit opgericht want de bewoners hadden in de gaten dat het een Commissie van Instemming betrof.
- Mispeer op p.7: het College heeft niet onvoldoende ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen zoals de bereidheid van het moskeebestuur (van ICC El Wahda dus) om kleiner te gaan. Dit was blijkens een Raadsvergadering ingestoken door wethouders De Laat (Gouda Positief) en Tetteroo (PvdA) die aan zagen komen dat ze de stemming in de Raad gingen verliezen. Zo kon het agendapunt uitgesteld worden.
- Ernstige misser: wij zitten geen constructieve dialoog in de weg doordat we denken het beleid te kunnen beïnvloeden. Gelukkig kunnen we dat, en hebben dat met 2.500 uur vrijwilligerswerk gedaan onder voorkomen van burgerprotest en vliegende dranghekken, maar dat is dus juist door de dialoog op te zoeken, ook als wethouders dat trachten te ontwijken. We hebben bijvoorbeeld 100 Raadsvragen opgesteld vanuit ons dossier, zodat oppositie en VVD over een "grabbelton" beschikten.
- De komst van een AZC betreft een driemaal aangekondigde terugpakactie waar het College ons in het eerste kazernedrama trachtte te ontmoedigen op te blijven komen voor bestuurlijke transparantie en ruimtelijke inpasbaarheid, waar wij voor staan. Helaas blijft dit buiten beschouwing.
- Wij zijn degene die nog enig draagvlak hebben gevonden, namelijk via onze wijkpeiling. In het eindrapport wordt een tegenstelling gefomuleerd tussen een kleine groep felle tegenstanders van een AZC en een bredere groep bewoners die genuanceerder denken. Het gemeentelijk Bewonersplatform bestaat echter uit circa vijftien mensen, de meerderheid van de wijk is falicant tegen maar vindt Gouda Noord zoals het Hoort te veel een vergaderclub met nauwe banden in de politiek. Inderdaad, zo doen we dat. En het lukt, juist door binnen de democratische lijntjes te kleuren. Zoals het Hoort.

23 september
Gouda Noord zoals het Hoort vraagt fractieleiders Huibert van Rossum (CDA) en Theo Krins de nieuwe wethouders aan ons bekend te maken zodat we een wethoudersoverleg kunnen beleggen waarin een begin gemaakt kan worden aan herstel van vertrouwen. Krins antwoord dat we nog even geduld moeten hebben maar de volgende dag staat het gewoon in de krant.

We vragen ook ombudsmanonderzoeker Miedema om een bespreking van zijn eindrapport, aangezien de burgemeester naar verluidt ook langskomt en de indieners van het onderzoesverzek, twee niet-leden uit de wijk, nog een gesprek te goed beweren te hebben (eigenlijk al voorafgaand aan de eindrapportage).

12 oktober
Op 12 oktober had onze voorzitter een inspreekbeurt, die bij nader inzien toch gewoon de opzet van een Open Podium had, dus aan het spreekgestoelte. Hij is na te zien op http://player.companywebcast.com/gemeentegouda/20161012_1/nl/player. We zijn als eerste aan de beurt maar je moet dertien minuten doorschuiven want het begon iets na achten. De raadsvoorzitter (van den Haak, D66) leek het een beetje te ontregelen, maar bij nadere beschouwing is toch de hele voorbereide boodschap neergezet. Een niet-lid had ook een uitstekende bijdrage. Opmerkelijk was de bijdrage van een andere wijkgenoot die beweerde niet te weten wat hij moest zeggen. Waarom hij dan spreektijd aanvraagt, is ongewis. Overigens is zijn opmerking dat hij een afspraak met de wethouder aan het maken was en wij aanhaakten, precies omgekeerd aan hoe het was verlopen een half uur eerder.

26 oktober
Afspraak met wethouder Burgerparticipatie van Gelder (CDA) is vanmiddag (woensdag 26 oktober). Hierbij gaan wij inzetten op snel herstel van vertrouwen door het wegnemen van het idee van een AZC als terugpakactie zoals driemaal aangekondigd door wethouders en een Raadslid van een coalitiepartij. Hiertoe zal het College de correspondentie met het COA beschikbaar moeten stellen van de periode mei-juli 2015. We hebben tweemaal aangegeven dat dit een WOB-verzoek zou uitsparen. Antwoord is vooralsnog dat de kersverse wethouder de procedures en werkwijzen nog niet kent. Maar de klacht die in de conceptversie van het Ombudsmanrapport stond, dat wij de ambtenarij overbelasten met WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur), is dus ongegrond: wij proberen altijd eerst de informatie rechtsreeks op te vragen bij portefeuillehouders zoals wethouder Tetteroo (PvdA), die we nog altijd niet in de wijk gezien hebben waar het gaat om herstel van vertrouwen. Die herhaaldelijk gedane belofte heeft hij nog uitstaan bij de Raad.

1 november
Bericht dat het COA afziet van een AZC op het kazernecomplex. De huis-aan-huis verspreide folder meldt de website van het gemeentelijk bewonersplatform, maar die is niet in de lucht.

30 november-1 december
De wijk wordt befolderd namens het gemeentelijk Bewonersplatform Gouda Noord, een voorgeselecteerd groepje wijkbewoners dat voorshands met de 10 jaar/500 asielzoekers-opzet instemde. Er zal een informele avond belegd worden op 6 december. Een doelstelling van het gemeentelijk Bewonersplatform Gouda Noord is zorg te dragen voor een goede herbestemming van de PWA-kazerne. Het Bestemmingsplan is echter een zaak van de Gemeenteraad, en de uiteindelijke inrichting een zaak van de desbetreffende projectontwikkelaar. Ander lokkertje is de aanwezigheid van wethouder van Gelder (CDA) van Burgerparticipatie, die voor ons op 7 december een half uurtje uittrekt op zijn kantoor. Waar de folderactie en de halfpagina-advertentie in de Goudse post van betaald zijn, is nog onduidelijk.

7 december
Gesprek met wethouder van Gelder (CDA) van Burgerparticipatie.

2017

10 januari
Nieuwjaarsborrel met de presentatie van de Gouda Noord zoals het Hoort ideeënbus.
 

 

Voorgeschiedenis Mission Impossible deel I, de ¨megamoskeediscussie¨

 

2012

 

Gegadigde De Ark/Gemiva krijgt ondanks de huisvestingsplicht waar Gouda al jaren slechts gedeeltelijk aan voldoet, toch geen gelegenheid zijn intrek te nemen op het complex van de Prins Willem Alexanderkazerne.

 

2014

april
Moskeeën houden wel informatieavonden voor achterban, niet voor wijkbewoners Gouda Noord


mei
Grote benefietmarathon door het Islamitisch Cultureel Centrum, waarbij in drie dagen 2,5 miljoen Euro word opghaald.


5 juni
Het nieuwe stadsbestuur treedt aan met onderwijspartij D66, milieupartij Groen Links, partij voor de lokale bevolking Gouda Positief, de liberale VVD, en de Partij van de Arbeid. In het collegeakkoord wordt hoog opgegeven van transparantie en het betrekken van bewoners.


zomer
Voornemen van wethouder Niezen (Groen Links) Wijkteams te strippen van het informatierecht (vooraf in kennis gesteld worden van grote veranderingen) en adviesrecht.


9 september
Raadsmemo dat B&W een ABC-doorverkoopconstructie verkiest, met als voorwaarden geen enkel financieel en juridisch risico te dragen; alsmede dat de herkomst van het geld ¨duidelijk¨ is.


17 september
Bewoners worden verrast door het artikel in de Goudse Post van Marianka Peters, over de pwa-kazerne: "jacht op PWA-kazerne geopend"


24 september
vermelding in Gemeentepagina's dat in de Raadsvergadering van 1 oktober de herbestemming van de PWA als Islamitisch Cultureel Centrum besproken zal worden.


1 oktober
Raadsvergadering met presentaties van de gegadigde uit 2012 en een tweede gegadigde: de gezamenlijke moskeebesturen, die een Islamitisch Cultureel Centrum El Wahda presenteren met een capaciteit van 1.500, echter zonder verkeersplan of financiering van de nieuwbouw. Grote commotie over de immense omvang in de wijk die al zucht onder parkeerproblemen als er sport of schoolavonden zijn. Buurtbewoners dienen zes vragen in.


2 oktober
Website el wahda, gaat Under Construction, voor 5 maanden.


8 oktober
verplichte Raadsadvies, vanwege de grote maatschappelijke impact. De uitslag zou volgens wethouder Bergman (D66) opgevolgd worden. Uitslag advies: 18-13 tegen de komst van een Islamitisch cultureel Centum op deze locatie, Gouda Positief kiest niet voor optie 1 of 2. Bestuur gaat desondanks door.


10 oktober
gesprek met ruim vijftien bewoners, wethouders Niezen (Groen Links) en Bergman (D66), waardertien vragen naar voren komen. De zorgpunten zouden meegenomen worden in de B&W-vergadering van 14 oktober.


14 oktober
Principebesluit door college genomen.


15 oktober
Brief van de Gemeente aan de bewoners over het principebesluit.


15 oktober
Open Podium oproep de mediation van voorjaar 2014 serieus te nemen waaruit bleek dat De Ark/Gemiva en het Islamitisch Cultureel Centrum niet goed te combineren zijn.


23 oktober
Gesprek bij wethouder De Laat (Gouda Positief) en communicatieambtenaar Dhr. Oet over de inspraakmogelijkheden zoals een Wijkteam. Aangezien deze van Informatierecht en Adviesrecht gestript wordt, wordt een Klankbordgroep voorgesteld, die dan wel vooraf moet instemmen met het principebesluit en de uitvoering ervan moet helpen versoepelen. De buurtbewoners weigeren dit. Zij stellen: "Geen voorwaarden vooraf en geen ja-knikkers."


medio oktober
Memo aan raadsleden dat de Klankbordgroep opgericht is.


3 november
Aanbieding aan de gemeenteraad notitie "Verkeersonveiligheid in Gouda" (dd 18 okt) door de Fietsersbond. Zie fietsveiligheid.


5 november
Open podium (drie minuten inspreektijd voorafgaand aan de Raadsvergadering) van Fietsersbond Gouda over de fietsonveiligheid in Gouda.


5 november
Motie met 18-17 aangenomen die het bestuur oproept de oorspronkelijke gegadigde Ark/Gemiva volgens het